Сектор за поддршка на Градоначалникот и Советот, информирање и односи со јавноста и ИТ

Раководител: Сунај Мустафа
Одделение за поддршка на Градоначалник:
Анита Пејчиновска
– Самостоен референт – Технички секретар на Градоначалник
Одделение за поддршка на Советот:
Светислав Јовановски
– Советник за  нормативно правни работи за седници на совет
Марија Крстевска – Советник-уредник  на Службен гласник на Општина Куманово и лектор
Иса Беќири – Соработник- Стручни работи за Советот на Општината
Зија Адеми – Помлад соработник- поддршка на седница на Совет
Маргарита Прокиќ – Самостоен референт- Административно технички работи
Фуат Рамани – Помлад Референт  за административна поддршка
Одделение за информирање и односи со јавноста:
Бисера Арсовска Благојевиќ
– Советник за информирање и односи со јавноста
Елизабета Стојковска-Соработник за односи со јавноста 
Марјан Петковски – Самостоен референт за информирање
Виктор Илиевски – Помлад Референт во  информативно услужен центар во с.Клечовце и с.Орашац
Мирослав Ѓорѓевски – Помлад Референт во  информативно услужен центар во град Куманово
Одделение за информатичка технологија:
Aндријана Вукановска Цветковска – Советник за одржување и развој на базата на податоци
Емил Ташевски – Помлад соработник – мрежен администратор

Сектор за финансиски прашања

Сектор за урбанизам, комунални дејности и заштита на животната средина и природата

Сектор за образование

Сектор за култура, спорт, социјална заштита, заштита на децата и здравствена заштита

Сектор за правни, имотно правни и општи работи

Сектор за администрирање на приходи, стратешко планирање и локален економски развој

Сектор за инспекциски надзор – Инспекторат

Сектор за внатрешна ревизија

Сектор за меѓународна соработка и ЕУ-Интеграции

Врати се на врвот