Листа на вработени во Општина Куманово


 

Сектор за поддршка на Градоначалникот и Советот, информирање и односи со јавноста и ИТ

Раководител: Сунај Мустафа
Tел.031 475 832 E-mail:[email protected]
Одделение за поддршка на Градоначалник
Tел:
031 475 830
Анита Пејчиновска
– Самостоен референт – Технички секретар на Градоначалник | E-mail:[email protected]
Андријана Крстевска-Помлад соработник за поддршка на протокол | E-mail:[email protected]

Одделение за поддршка на Советот
Tел:
031 475 822 и 031 475 812
Светислав Јовановски
– Советник за  нормативно правни работи за седници на совет | E-mail:[email protected]
 – Советник-уредник  на Службен гласник на Општина Куманово и лектор | E-mail:
Иса Беќири – Соработник- Стручни работи за Советот на Општината | E-mail: [email protected]
Зија Адеми – Помлад соработник- поддршка на седница на Совет | E-mail: [email protected]
Маргарита Прокиќ – Самостоен референт- Административно технички работи | E-mail: [email protected]
Фуат Рамани – Помлад Референт  за административна поддршка | E-mail[email protected]
Одделение за информирање и односи со јавноста
Tел.
031 475 827
Раководител:Бисера Арсовска
 | E-mail[email protected]
Елизабета Стојковска-Соработник за односи со јавноста | E-mail: [email protected]
Марјан Петковски – Самостоен референт за информирање | E-mail: [email protected]
Виктор Илиевски – Помлад Референт во  информативно услужен центар во с.Клечовце и с.Орашац | E-mail: [email protected]
Мирослав Ѓорѓевиќ– Помлад Референт во  информативно услужен центар во град Куманово | E-mail: [email protected]
Мартин Кртиќ-Помлад Референт во  информативно услужен центар во град Куманово | E-mail: martin.krstikj@kumanovo.gov.mk
Одделение за информатичка технологија
Tел.031 475 812

Овластен Раководител:Aндријана Вукановска Цветковска – | E-mail: [email protected]
Емил Ташевски – Помлад соработник – мрежен администратор | E-mail: [email protected]

Сектор за финансиски прашања

Раководител: Ирена Илиевска
Tел.031 475 820/ 031 475 821 E-mail:[email protected]
Одделение за буџетска координација и буџетска контрола 
Tел:031 475 821

Виолета Димитриевска – Советник за  буџет и финансирање на општински буџетски корисници | E-mail:[email protected]
Маја Јовановска – Соработник за буџет и финансирање |E-mail: [email protected] 
Татјана Михајловска – Помлад соработник за буџет и финансирање и контрола на општински буџетски корисници |E-mail: [email protected] 
Хајредин Мисини – Помлад соработник за контрола за ивршување на буџет на општински буџетски корисници за сметките на самофинасирачки активности |E-mail: [email protected]
Одделение за сметководство и плаќања
Tел:031 475 820

Драгица Ѓуровска – Советник-Одговорен сметководител | E-mail:[email protected]
Милена Секирарска – Виш соработник за сметководствено и финансиско управување | E-mail:[email protected]
Нера Ланг-Спасовска – Помлад соработник за сметководствено материјално и финанскиско работење | E-mail[email protected]
Весна Арсовска / Јасминка Радуловиќ – Самостоен референт-сметководител | Email[email protected] /[email protected]
Виктор Спасовски – Самостоен референт за админситрирање на плати и надоместоци | E-mail:[email protected]
Одделение за јавни набавки
Teл:031 511 307
Дарко Станојковски-Раководител на одделение за  јавни набавки E-mail:[email protected]
Стефан Бојковски-Соработник за водење на постапка за јавни набавкисо проценета вредност над 5000 евра во денарска противвреднсот E-mail:[email protected]

 

Сектор за урбанизам

– Областен Рaководител на Сектор за урбанизам: емилија Сларидис јаневска E-mail: slaridis.janevska@kumanovo.gov.mk  тел. 031 475 829
Одделение за планирање и донесување на урбанистичка документација 
  тел. 031 475 819
 
Зоран Алексовски-Советник за издавање на извод од урбанистичко планска документација и урбанистичка согласност во постапка за утврдување на правен статус на бесправно изградени објекти  E-mail: [email protected]  тел. 031 475 819
Мери Трајановска-Советник за издавање на извод од урбанистичко планска документација и урбанистичка согласност во постапка за утврдување на правен статус на бесправно изградени објекти  E-mail: [email protected]  тел. 031 437 310
Меметали Јашари-Советник за издавање на извод од урбанистичко планска документација и урбанистичка согласност во постапка за утврдување на правен статус на бесправно изградени објекти   E-mail: [email protected]  тел. 031 437 310 
Стефанија Чушкаровска-Помлад Соработник-Урбанистички планерE-mail: [email protected]
Mаја Милевска-Помлад Соработник-Урбанистички планерE-mail:maja.milevska@kumanovo.gov.mk
Tамара Смилевска-Помлад Соработник-Урбанистички планерE-mail:tamara.smilevska@kumanovo.gov.mk
Наталија Стојмановска-Помлад Соработник-документација за градба во рурална срединаE-mail: [email protected]  тел. 031 475 828
Глорија Спасовска-Помлад Соработник-документација за градба во рурална срединаE-mail: [email protected]  тел. 031 475 828
Ана Јовановска-Помлад Соработник-документација за градба во рурална срединаE-mail: [email protected]  тел. 031 475 828
Гордана Копевска-Самостоен референт за подготовка на решение за локациски услови-E-mail: [email protected]  тел. 031 475 834 834
Одделение за спроведување на урбанистичка документација

Раководител на Одделение за спроведување на урбанистичка документација-Александар Гелевски-E-mail: [email protected]  тел. 031 475 819
Младен Думановски-Советник за  постапка за издавање решение за одобрение за градба E-mail: [email protected]  тел. 031 511-307
Александар Бајдевски-Советник за  постапка за издавање решение за одобрение за градбаE-mail:[email protected]  тел. 031 437 310
Ивица Крстевски-Виш соработник за урбанистичко планска документација E-mail: [email protected]  тел. 031 475 818
Горан Петковски-Виш соработник за урбанистичко планска документацијаE-mail: [email protected]  тел. 031 475 823
Фериде Рушити-Помлад соработник за архивирање на урбанистичка документација E-mail: [email protected]  тел. 031 475 834
Злате Илиевски-Помлад соработник за архивирање на урбанистичка документација E-mail: [email protected]  тел. 031 475 834
Насер Рамадани-Самостоен референт за архивирање и документирање на архивски материјал E-mail:[email protected]  тел. 031 475 834 

Одделение за управување и документирање на градежно земјиште
Драган Јовановски-Виш сораборник за управно правни работи E-mail: [email protected]  тел. 031 475 810
Ивана Величковска-
Помлад соработник за Располагање со градежно земјиште сопственост на РМ 
Ива Венцовска
Помлад соработник за Управно правни работиE-mail: [email protected] тел. 031 475 800
Светланка Петрушевска-Самостоен референт за подготовска на решение за одобрение за градба E-mail:[email protected]  тел. 031 475 834 828

Сектор за комунални работи,инфраструктура и сообраќај и заштита на животната средина и природата

– Рaководител на Сектор за комунални работи,инфраструктура и сообраќај и заштита на животната средина и природата: Лидија Ланг Спасовска E-mail:[email protected]  тел. 031 475 829

-Помошник Рaководител на Сектор за комунални работи,инфраструктура и сообраќај и заштита на животната средина и природата: Момчило ЈовановскиE-mail:[email protected]  тел. 031 475 829
Раководител на Одделение за комунални работи,инфраструктура и сообраќај
Раководител на Одделение за комунални работи, инфрастуктура и сообраќај-Ивица Димовски E-mail: ivica.dimovski@kumanovo.gov.mk  тел. 031 475 819
Ѓорѓе Станковски-Советник  за  уредување на градежно земјиштеE-mail:[email protected]  тел. 031 475 828
Емилија Манова-Советник за патишта и сообраќајE-mail: emilija.manova@kumanovo.gov.mk  тел. 031 437 310 
Бисера Поповска-
Советник за патишта и сообраќај E-mail: bisera.popovska@kumanovo.gov.mk  тел. 031 437 310 
Слаѓана Трифуновска-Помлад соработник за Линиски превозE-mail: [email protected]  тел. 031 437 310 
Бојан Петковски-Виш соработник за Локални патишта и улици E-mail: [email protected]  тел. 031 437 310 

Одделение за заштита на  животна средина и природата

Драган Чунгурски-Советник за заштита на квалитет на амбиентален воздух E-mail: dragan.chungurski@kumanovo.gov.mk  тел. 031 475 823
Цветанка Арсиќ-Советник за заштита и спречување на загадување на водата, земјиштето и заштита на природата E-mail:[email protected]  тел. 031 475 823
Стојан Павловски-Соработник за заштита на природата E-mail:[email protected]  тел. 031 475 824
Ненад Спасовски-Соработник за заштита на природата E-mail:[email protected]  тел. 031 475 824
Александар Стојчевски-Соработник за заштита на бучава E-mail:[email protected]  тел. 031 475 828

Сектор за образование

Раководител: Жика Крстевски
Tел.031 438 633 E-mail:[email protected]
Одделение за предучилишно и основно образование
Tел:031 438 633

Александар Саздевски – Раководител на одделение за  предучилишно и основно образование | E-mail:[email protected]
Наташа Анастасовска / Сабрије Ајдини – Соработник за развој на основно образование |E-mail:[email protected]/[email protected]  
Ридван Авдиљи – Помлад соработник за поддршка на основно образование |E-mail[email protected]
Викторија Ѓорѓевска – Помлад референт за стручно административни работи |E-mail:[email protected] 
Одделение за средно образование и ученички стандард
Tел:031 438 633
Овластен Раководител:Дивна Величковиќ Тодоровска |E-mail:[email protected]
Ибраим Ајдини – Соработник за  средно образование и ученички стандард | E-mail:[email protected]
Наташа Крушиќ Лазаревска – Виш соработник за развој на средно образование и ученички стандард | E-mail:[email protected]
Бобан Герасимовски – Самостоен референт за информативно-документарни и стручно административни работи | E-mail[email protected]

Сектор за култура, спорт, социјална заштита, заштита на децата и здравствена заштита

Овластен Раководител: Цоки Ристовски
Tел.031 438 617 E-mail:[email protected]
Фросина Трајковска-помошник раководител | E-mail: [email protected]
Одделение за култура и спорт
Tел:031 438 617

Цоки Ристовски – Раководител на одделение за   култура и спорт | E-mail:[email protected]
Ненад Цветковиќ – Помлад соработник за соработка со млади |E-mail[email protected]
Mилан Трајковски – Соработник за развој на спорт и рекреација |E-mail[email protected] 
Африје Сулејмани – Самостоен референт за информативно-документарни работи |E-mail[email protected]
Одделение за социјална заштита, заштита на децата и здравствена заштита
Tел:031 438 617

Ивана Костовска – Советник за  социјална заштита и заштита на децата | E-mail:[email protected]
Фросина Цветковска – Виш соработник за здравствена заштита и заштита на граѓани под најголем социјален ризик | E-mail: [email protected]
Катерина Пешиќ Бошковска – Виш соработник за социјални права за ранливи групи | E-mail[email protected]
Mилош Станојковиќ / Ваљон Елези / Тања Стефановска – Соработник за развој,  координација и превенција  на социјални услуги | E-mail[email protected]/[email protected]/[email protected]
Красимира Стефановска / Катерина Копевска – Самостоен референт за спроведување на мерки за субвенционирање на граѓаните изложени на социјални ризици  E-mail[email protected]/[email protected]
Магдалена Станојковска – Референт за поддршка на социјална заштита, заштита на децата и здравствена заштита | E-mail: [email protected]

Сектор за правни, имотно правни и општи работи

Раководител Методија Бојковски | Е-Mail: [email protected] 
Одделение за правни работи и имотно правни работи 
Tел:031 438 633/031 438 617

Раководител:Иван Ангеловски  |
 E-mail: [email protected] 
Maрина Дишковска
-Советник за правни работи и застапување | E-mail: [email protected] 
Сандра Јовановиќ – Помлад соработик за експропријација | E-mail:[email protected]
Кристина Крстевска – Помлад соработик за експропријација | E-mail:[email protected]
Одделение за oпшти работи 
Tел:031 475 834
Архива на Општина Куманово031 475 824L
Лоран Антевски
 – Раководител на одделение за општи работи | E-mail: [email protected]
Дарко Митковски – Советникза заштита и спасување и управување со кризни состојби | E-mail: [email protected]
Kaтерина Богдановиќ -Советник за заштита и спасување и управување со кризни состојби | E-mail: [email protected]
Зоран Петровски – Виш соработник за месни заедници | E-mail: [email protected] тел: 031 413 470
Татјана Поповска– Самостоен референт-архивар | E-mail: [email protected]
Горан Додевски – Самостоен референт – документарист | E-mail
Слободан Костовски  Самостоен референт-одржување на возен парк
Валентина Димковска – Виш референт за подготовка и евидентирање на документарен материјал и архивска граѓа
Никша Виличиќ – Референт-администратор
Назиктер Селмани – Помлад Референт за стручно административни работи
Стојанче Алексовски – Домаќин
Фуат Лимани – Мaгационер
Зоран Грабовица – Главен чувар –портир (одговорно лице)  за рекреативен центар Кеј и рекреативен центар Пелинце
Доставувачи –  Вегим Ибраими, Предраг Милошевски, Звонко Величковски, Миомир Спасовски, Саша Дејановиќ, Лиридон Демири, Љубиша Илиевски
KB работник за оддржување на објекти: Зоран Стојмановски, Вите Коцевски, Бисера Арсовска, Зоран Петровски, Дејан Јовановски
Возач: Моме Додевски, Предраг Николиќ, Саша Анѓелковиќ, Драган Живиќ, Слободан Трајковски
КВ работник за оддржување на опремата-оператор на систем: Бране Стојановски, Будимир Стојановски
Кафекувар-ка: Ацо Милановски, Валентина Миленковиќ, Гоце Јовановски, Маргарита Ангеловска, Наташа Лазаревска
Работник на приемен пулт: Драган Димковиќ, Филип Наковски
Хигиеничар/ка: Надица Доневска, Кристина Митровска, Весна Антиќ, Наташа Блажевска, Емилија Арсиќ
Чувар – портир: Гоце Пешиќ, Марјан Ивановски, Слаѓан Каранфиловски, Фатмир Далипи, Саша Спасиќ, Зоран Лазаревски

Сектор за даноци и такси

Раководител: Ненад Стојановски Е-mail:[email protected] тел. 031 511 307
Одделение за утврдување и наплата на данок на имот, наплата на даноци, такси и други надоместоци 
Раководител:Хајредин Ибраими Е-mail:[email protected] тел. 031 511 307
Драгана Цветковска-Соработник за постапување по жалби од областа на даноците и комуналаните таксиЕ-mail:[email protected] тел. 031 511 307
Абедин Беќири-Советник за контрола на проценка на недвижен имотЕ-mail:[email protected]@kumanovo.gov.mk тел. 031 511 307
Ненад Костовски-Виш соработник за поддршка во постапка за даночно извршувањеЕ-mail:[email protected] тел. 031 511 307
Зоран Ѓорѓевиќ-
Соработник за утврдување на такси и надоместоциЕ-mail:[email protected] тел. 031 511 307 
Ненад Јовановски-Соработник за утврдување на данок на промет на недвижен имот Е-mail: [email protected] тел. 031 511 307 
Дритон Исени-Соработник за утврдување на данок на промет на недвижен имот Е-mail:[email protected] тел. 031 511 307
Габријела Јаќимовиќ-С
оработник за утврдување на данок на промет на недвижен имот Е-mail: [email protected] тел. 031 511 307 
Фатос Аќифи-Помлад соработник за поддршка во извршување на даноци и таксиЕ-mail: [email protected] тел. 031 511 307 
Милош Илиевски-Помлад соработник за поддршка во извршување на даноци и таксиЕ-mail: [email protected] тел. 031 511 307
Ивана Ристовска-Помлад соработник за поддршка при контрола на проценка на недвижен имотЕ-mail: [email protected] тел. 031 511 307
Маја Насковска-Помлад соработник за облог на данок на имот на правни лица Е-mail: [email protected] тел. 031 511 307
Светлана Цветковска-Самостоен референт за облог на данок на имотЕ-mail: [email protected] тел. 031 511 307
Валентина Јордановска-Самостоен референт-даночен сметководителЕ-mail: [email protected] тел. 031 511 307
Татјана Стојчевска-Референт за административна поддршка во утврдување на такси и надоместоциE-mail: [email protected] тел. 031 511 307
Ферсан Сулејмани-Помлад референт за административна поддршка за облог на данок на имотE-mail: [email protected] тел. 031 511 307
Исмаиљ Спахија-Помлад референт за административна поддршка за облог на данок на имотE-mail: [email protected] тел. 031 511 307
Оливер Младеновски-Помлад референт за административна поддршка за облог на данок на имотE-mail: [email protected] тел. 031 511 307
Одделеие за утврдување и наплата на данок на промет и наследствои подарок
Раководител:Андријана Недељковски Е-mail:[email protected] тел. 031 511 307
Хана Ланг-Советник за  утврдување на данок на промет на недвижности и на данок на наследство и подарокЕ-mail:[email protected] тел. 031 511 307
Ивица Петрушевски-Виш соработник за админстративна поддршка во  утврдување на данок на промет на недвижности и на данок на наследство и подарокЕ-mail:[email protected] тел. 031 511 307
Елизабета Ефтимовска-Советник-Проценувач на недвижен имот Е-mail:[email protected] тел. 031 511 307

Сектор за инспекциски надзор – Инспекторат

Раководител:Бобан Бојковски Е-mail: [email protected]
тел. 031 422 641
Одделение за инспекциски надзор во урбанистичка,градежна и комунална дејност,животна средина и угостителско туристичка дејност
Анета Ташевска-Советник Инспектор-Овластен градежен инспектор E-mail: aneta.tashevs[email protected] тел. 031 422 641
Татјана Миладиновска
Советник Инспектор-Овластен градежен инспектор E-mail: [email protected] тел. 031 422 641
Сашо Илиев-Советник Инспектор-Овластен комунален инспектор E-mail:[email protected] тел. 031 422 641
Лидија Трајковска-Советник Инспектор-Овластен комунален инспектор E-mail:[email protected] тел. 031 422 641
Евгенија Петковска-Советник Инспектор-Овластен комунален инспектор E-mail:[email protected] тел. 031 422 641
Владимир Алексовски-Соработник помошник инспектор-Помошник комунален инспектор E-mail:[email protected] тел. 031 422 641
Владислав Трајовски-Соработник помошник инспектор-Помошник комунален инспектор E-mail:[email protected] тел. 031 422 641
Ненад Илиевски-Помлад комунален инспекторE-mail:[email protected] тел. 031 422 641
Звонимир Димитриевски-Советник Инспектор-Овластен инспектор за патен сообраќајE-mail:[email protected] тел. 031 422 641
Сељвер Мурати-Виш соработник -Самостоен  инспектор за патиштаE-mail:[email protected] тел. 031 422 641
Миранда Рустеми-Соработник помошник инспектор- Помошник инспектор за патиштаE-mail:[email protected] тел. 031 422 641
Бобан Бојковски-Советник Инспектор- Овластен инспектор за заштита на животната средина и природатаE-mail:[email protected] тел. 031 422 641
Живко Наковски-Советник Инспектор- Овластен инспектор за угостителско туристичка дејностE-mail:[email protected] тел. 031 422 641

Гордан Таневски,Драгутин Лулевиќ,Светислав Гроздановиќ,Мартин Ивановски,Барлиљ Јашари-Самостоен референт-комунален редар
Давид Вељковиќ-Виш референт за административни работи за потреби на Инспекторат
Одделение за даночна инспекција, инспекциски надзор во јавните дејности и друг надзор од надлежност на општината
тел:031 422 641
Сељами Ајрулау-Помошник инпектор за домувањеE-mail:selami.ajrullau@kumanovo.gov.mk тел. 031 422 641

Сектор за внатрешна ревизија

Овластен раководител: Билјана Николовска Е-mail:[email protected]
Tел.031 438 633 
Одделение за ревизија на регуларност и на системите за внатрешна контрола
Tел:

Коста Алексовски – Виш соработник-внатрешен ревизор | E-mail:[email protected]
Александра Јовановска – Помлад соработник-Ревизор во обука на законитост и регуларност на системи за внатрешна контрола |E-mail: [email protected]
Одделение за финансиска ревизија и ревизија на успешност на работењето
Tел:

Марија Бајдевска – Соработник-ревизор на обука за финансиска ревизија | E-mail:[email protected]
Кадрије Лимани – Помлад соработник-ревизор во обука за финансиска ревизија и ревизија на успешност на работењето | E-mail: [email protected]

Сектор за меѓународна соработка и евроинтеграции,стратешко планирање, креирање политики, следење и ЛЕР

Раководител
Tел.031 438 615 E-mail:
Одделение за меѓународна соработка  и евроинтеграции
Tел:031 438 615
Овластен Раководител:Марија Бабан E-mail:[email protected]
Арменд Мехмети – Советник  за  меѓуопштинска и меѓугранична соработка | E-mail:[email protected]
Маја Петровска-Советник за меѓународна соработкаE-mail:[email protected]
Бобан Јовановски – Советник за  предпристапна помош | E-mail:[email protected]
Kристијан Стојановиќ – Референт за Стручно-администртивни работи при изработка на проектиE-mail:[email protected]manovo.gov.mk
Ваљмир Шабани-Помлад соработник за Евалуација на проекти E-mail:valjmir.shabani@kumanovo.gov.mk
Одделение за стратешко планирање,креирање политики,следење и локален економски развој
Билјана Николовска-Помлад соработник за аналитика на локален економски развој E-mail: [email protected] тел. 031 414 375
Гоце Јовановски-Помлад соработник за аналитика на локален економски развојE-mail:[email protected] тел. 031 414 375
Ахмет Јашаровски-Соработник за Поддршка на локален економски развојE-mail:[email protected] тел. 031 414 375
Горан Лазаревски-Самостоен референт за водење на евиденции од областа на угостителство, туризам, трговија и занаетчиство E-mail: [email protected] тел. 031 414 375

Одделение за човечки ресурси

Раководител: Јовица Димковски
Tел.031 475 815 E-mail:[email protected]

Елена Стојмановска-Советник за  управување и координирање на човечки ресурсиE-mail:[email protected]
Анита Зец-Виш соработник за обуки E-mail:[email protected]
Бојан Николовски-Соработник за мотивација, односи со вработените, оценување и стручно усовршувањеE-mail:[email protected]

Врати се на врвот
Големина на фонт

Анкета за истражување на урбаната мобилност во градот Куманово

ОДГОВОРИ НА АНКЕТА!