Комисии на Совет на Општина Куманово


 

1. Комисија за мандатни прашања, избори и именувања

Претседател:
Томица Илиќ
Членови:
Благојче Јаќимовиќ
Александра Андоновска
Фатмир Идризи
Драган Петковски

2. Комисија за финансирање и Буџет

Претседател:
Владимир Павловски
Членови:
Ивица Костовски
Сашо Милковски
Адељина Адеми
Драган Петковски

3. Комисија за локален економски развој

Сеуште не е назначена

4. Комисија за урбанизам

Сеуште не е назначена

5. Комисија за комунални дејности

Претседател:
Благојче Јаќимовиќ
Членови:
Адељина Адеми
Томица Илиќ
Анета Шандева – Доневска
Зоран Петрушевски

6. Комисија за заштита на животната средина и природата

Сеуште не е назначена

7. Комисија за образование, култура и спорт

Претседател:
Фатмир Идризи
Членови:
Соња Тодоровска
Самет Салиевски
Милена Строимановска
   Саша Николиќ

8. Комисија за социјална, детска и здравствена заштита

Сеуште не е назначена

9. Комисија за статут и прописи

Сеуште не е назначена

10. Комисија за месна самоуправа

Сеуште не е назначена

11. Комисија за одбележување на празници и манифестации и доделување на награди и признанија

Претседател:
Сашо Милковски
Членови:
Милена Строимановска
Фатмир Идризи
Самет Салиевски
Емилија Трајковска

12. Комисија за еднакви можности помеѓу мажите и жените

Сеуште не е назначена

13. Комисија за безбедност, безбедност во сообраќајот и противпожарна заштита

Сеуште не е назначена

Врати се на врвот