SHPALLJE NR. 02/2018

Shpallja nr. 02/2018 për dhënie me qira të sendeve të patundshme – përmes ANKANDIT PUBLIK ELEKTRONIK.

Lëndë e ankandit publik elektronik është dhënia me qira të sendeve të patundshme – hapësirës afariste të objektit PISHINA E MBYLLUR E QYTETIT ME PËRMBAJTJE PËRCJELLËSE – KUMANOVË, pronë e Komunës së Kumanovës, që jepen me qira me pëlqim nga Këshilli i Komunës së Kumanovës, me afat kohorë 5 (pesë) vjeçar nga dita e nënshkrimit të Kontratës për ofertën më të volitshme dhe hapësirës afariste pronë e NP “Tregu” – Kumanovë, që jepen me qira me pëlqim të Këshillit drejtues të NP “Tregu” për dhënie me qira të hapësirës afariste nr. 02-273/5 nga 13.06.2018 dhe me pëlqim të Këshillit të Komunës së Kumanovës, me afat kohor 5 (pesë) vjeçar nga dita e nënshkrimi të Kontratës për ofertën më të volitshme.

Personat e interesuar fizik dhe juridik parashtrojnë aplikacion për pjesëmarrje në ankand publik elektronik. Aplikacionet për pjesëmarrje në ankandin publik elektronik parashtrohen në afat prej 13 ditë nga dita e publikimit të shpalljes, deri më 18.07.2018, në formë elektronike në këtë faqe interneti www.e-stvari.mk. Të drejtë pjesëmarrjeje në ankand publik kanë të gjithë personat e intersuar fizik dhe juridike, vendor dhe të huaj, të cilët, në përputhje me ligjin, i plotësojnë kushtet e dhëna në shpallje.

ОБЈАВА БР.02/2018

Објава бр.02/2018 на оглас за давање под закуп  недвижни ствари- по пат на ЕЛЕКТРОНСКО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ.

Предмет на електронско јавно наддавање е издавање под закуп на недвижни ствари – деловен простор дел од објектот ЗАТВОРЕН ГРАДСКИ БАЗЕН СО ПРАТЕЧКИ СОДРЖИНИ КУМАНОВО, сопственост на Општина Куманово, кои се издаваат под закуп со дадена согласност со Одлука на Совет на Општина Куманово, за времетраење од 5 (пет) години од денот на потпишување на Договорот за најповолниот понудувач и деловен простор сопственост на Ј.П. Пазариште Куманово, кои се издаваат под закуп согласно Олуката на Управниот одбор на Ј.П. Пазариште за издавање под закуп на деловен простор, број 02-273/5 од 13.06.2018 г. и дадена согласност со Одлука на Совет на Општина Куманово, за времетраење од 5 (пет) години од денот на потпишување на Договорот за најповолниот понудувач.

Заинтересираните физички и правни лица поднесуваат пријава за учество на електронското јавно наддавање. Пријавите за учество на електронското јавно наддавање се доставуваат во рок од 13  дена од денот на објавувањето на огласот, заклучно со ден 18.07.2018 година, во електронска форма на следната интернет страница  www.e-stvari.mk .Право на учество на јавното наддавање имаат сите заинтересирани домашни и странски физички и правни лица кои согласно закон  ги исполнуваат условите дадени во објавата.

Врати се на врвот
Големина на фонт