Подготовка за отпочнување на реконструкција на улица ,,Пелинска”