Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Покана за доставување на понуди за ученичка екскурзија –ООУ ,,Бајрам Шабани” Куманово

Оваа објава е достапна и на: sqAlbanian

Оглас

За барање за прибирање на

1.Набавувач

ООУ*Бајрам Шабани*Куманово ул ”Карл Маркс” бр.52 Куманово -1300  tel.031-427- 210;фаx 031-427- 210

Лице за контакт: Рабије Нухији-Иљази тел: 076-210-617

Дополнителни информации и Тендерска документација со Програма може да се добијат на горната адреса

 

2.Понудувач

Право да поднесе понуда има секое правно лице кое е регистрирано согласно позитивните прописи во РМ за вршење на соодветна туристичка дејност;

 

  1. Предмет на набавката

-предмет на набавката e :

 

  1. 1. Изведување на дводневна настава во природа за ученици од V одделение на 03 и 04.05.2018 година.

 

2.Изведување на дводневна екскурзија низ Македонија за ученици од IX одделение  на 10 и 11.05.2018  година.

 

-Предмет на набавката е делива и тоа:

 

4.Критериуми за избор на најповолен понудувач

-Најниска единечна  цена по ученик

 

  1. 5. Рок и начин на доставување на

-Понудите треба да се доставуваат во рок од 5 дена од последното објавување во двата весника во архивата на ООУ*бајрам Шабани*Куманово.

Понудите можат да бидат доставени и по пошта на адреса ООУ*Бајрам Шабани*Куманово ул.*Карл Маркс* бр.52.

Отворање на понудите ќе биде спроведено од страна на Комисијата за изведување на екскурзија.

 

 

                         Комисија  зa јавни набавки

Изведување на екскурзија

Врати се на врвот
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Големина на фонт
Боја на контраст