Седумдесет и првата седница на Советот на Општината Куманово


Седницата ќе се одржи на 12 октомври 2017 година (четврток), во кружната сала на зградата на поранешните општествено – политички организации, со почеток во 10:00 часот.
За работа на седницата го предлагам следниот

Дневен ред

• Усвојување на записникот од Седумдесеттата седница на Советот на Општина Куманово

1. Предлог – Одлука за давање согласност за формирање на паралелки со под 24 ученици и комбинирани паралелки во општинските основни училишта во учебната 2017/2018 година;
2. Предлог – Одлука за давање на согласност за формирање на паралелки во прва година со под 25 ученици во општинските средни училишта во Општина Куманово во учебната 2017/2018 година