СЕКТОР ЗА ПРАВНИ РАБОТИ, ИМОТНО ПРАВНИ И ОПШТИ РАБОТИ

031/438 – 633


Помошник Рaководител на  Сектор за правни работи, имотно правни и општи работи

Методија Бојковски

е-маил: [email protected]

  • ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПРАВНИ РАБОТИ И ИМОТНО ПРАВНИ РАБОТИ

Советник за правни работи и застапување

Иван Ангеловски

е-маил: [email protected]

Помлад соработник за ексропријација

Сандра Јовановиќ (Петрушевска )

е-маил: [email protected]

Кристина Крстевска

е-маил: [email protected]

 

  • ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ОПШТИ РАБОТИ

Раководител на одделение за општи работи

Хајредин Ибрахими

е-маил: [email protected]

Соработник за заштита и спасување и управување со кризни состојби

Дарко Митковски

е-маил: darko.mitkovski@kumanovo.gov.mk

Катерина Богдановиќ

е-маил: katerina.bogdanovik@kumanovo.gov.mk

Виш соработник за месни заедници

Зоран Петровски

е-маил: zoran.petrovski@kumanovo.gov.mk

Самостоен референт-архивар

Татјана Поповска

е-маил: tatjana.popovska@kumanovo.gov.mk

Самостоен референт-документарист

Горан Додевски

е-маил: goran.dodevski@kumanovo.gov.mk

Самостоен референт-одржување на возен парк

Слободан Костовски

е-маил: slobodan.kostovski@kumanovo.gov.mk

Виш референт за подготовка и евидентирање на документарен материјал и архивска граѓа

Валентина Димковска

е-маил: valentina.dodevski@kumanovo.gov.mk

Референт-администратор

Никша Виличиќ

е-маил: niksa.vilichikj@kumanovo.gov.mk

Помлад Референт за стручно административни работи

Назиктер Селмани

е-маил: nazikter.sulejmani@kumanovo.gov.mk

Домаќин: Стојанче Алексовски

Магационер: Фуат Лимани

Координатор на достава-курир: Саша Дејановиќ

Курир (доставувач):

Славица Спасовска ; Вегим Ибраими;  Предраг Милошевски; Звонко ВеличковскиМиомир Спасовски;

Лиридон Демири; Љубиша Илиевски

КВ работник за оддржување на објекти:

Дејан Јовановски; Вите Коцевски; Бисера Арсовска; Зоран Петровски и Зоран Стојмановски,

Возач III:

Моме Додевски; Предраг Николиќ; Слободан Трајковски

Возач II:

Саша Анѓеловиќ; Драган Живиќ

КВ работник за оддржување на опремата-оператор на систем

Бране Стојановски

КВ работник за оддржување на опремата-оператор на систем во с.Клечовце

Будимир Стојановски

Кафекувар/ка:

Ацо Милановски; Валентина Миленковиќ; Гоце Јовановски; Маргарита Ангеловска; Наташа Лазаревска

Работник на приемен пулт (пријавница):

Драган Димковиќ; Филип Наковски

Чувар – портир II:

Гоце Пешиќ; Марјан Ивановски; Слаѓан Каранфиловски; Фатмир Далипи; Саша Спасиќ; Зоран Лазаревски

Главен чувар –портир (одговорно лице)  за рекреативен центар Кеј и рекреативен центар Пелинце:

Зоран Грабовица

Хигиеничар/ка:

Надица Доневкса; Кристина Митровска; Весна Антиќ; Наташа Блажевска; Емилија Арсиќ

 

Врати се на врвот