СЕКТОР ЗА ФИНАНСИСКИ ПРАШАЊА

031/475 – 820   031/475-821


Рaководител на  Сектор за финансиски прашања

Ирена Илиевска

е-маил: [email protected]kumanovo.gov.mk

  • ОДДЕЛЕНИЕ ЗА БУЏЕТСКА КООРДИНАЦИЈА И БУЏЕТСКА КОНТРОЛА

Советник за  буџет и финансирање на општински буџетски корисници

Виолета Димитриевска

е-маил: violeta.dimitrievska@kumanovo.gov.mk

Соработник за буџет и финансирање

Маја Јовановска

е-маил: maja.jovanovska@kumanovo.gov.mk

Помлад соработник за буџет и финансирање и контрола на општински буџетски корисници

Татјана Михајловска

е-маил: tatjana.mihajlovska@kumanovo.gov.mk

Помлад соработник за контрола за ивршување на буџет на општински буџетски корисници за сметките на самофинасирачки активности

Хајредин Мисини

е-маил: hajredin.misini@kumanovo.gov.mk

  • ОДДЕЛЕНИЕ ЗА  СМЕТКОВОДСТВО И ПЛАЌАЊА

Советник-Одговорен сметководител

Драгица Ѓуровска

е-маил: dragica.gjurovska@kumanovo.gov.mk

Виш соработник за сметководствено и финансиско управување

Нера Ланг Спасовска

е-маил: [email protected]

Самостоен референт-сметководител

Весна Арсовска

е-маил: [email protected]

Јасминка Радуловиќ

е-маил: [email protected]

Самостоен референт за админситрирање на плати и надоместоци

Виктор Спасовски

е-маил: [email protected]

 

 

 

Врати се на врвот