ПРЕГЛЕД

на општински средни и основни училишта во Општина Куманово

 

  1. Општински средни училишта
Ред.

бр.

Општинско Средно училиште  

 

Директор

 

Мобилен телефон Фиксен телефон e-mail
1. Средно Општинско Училиште-Гимназија„Гоце Делчев“ Марија Тодоровска 070 381-946 421-079 [email protected]
2. Средно Општинско Училиште„Перо Наков“ Мила Жибак Димковска 077 567 728 424-380 [email protected]
3. Општинско Средно Техничко Училиште„Наце Буѓони“ Драган Јаневски 075 205 610 432-180

414-332

[email protected]
4. Средно Стручно Општинско Училиште „Киро Бурназ“ Весна Трајковска 076 208-798 412-224 [email protected]
5. Средно Општинско Училиште-Гимназија

„Сами Фрашери“

Хисен Рахмани

 

076 353-541 412-244 [email protected]

 

  1. Општински основни училишта
Ред.

бр.

Општинско

Основно

училиште

 

Име и презиме на директор

 

Мобилен телефон Фиксен телефон e-mail
1 2 3 4 5 6
1. ООУ„11 Октомври“ Елизабета К.Костиќ 076 583-766 424-235 oou[email protected]
2. ООУ„Бајрам Шабани“ Мустафа Ебиби 070 557-563 427-210 [email protected]
3. ООУ„Наим Фрашери“ Мухамет Зеќири 070 899-458 439-423

427-423

[email protected]
4. ООУ„Браќа Миладиновци“ Марина Манојловска 075 416-160 437-686(дир)

424-281(цент)

[email protected]

[email protected]

5. ООУ„Крсте Мисирков“ Александар Јовановиќ 078 289 070 424-231  

[email protected]

6. ООУ„Вук Караџиќ“ Надица Петровска 076 210-630 424-314 [email protected]
7. ООУ„Кочо Рацин“ Лидија Пешевска 075 375-535

078 409-133

416-501 [email protected]
8. ООУ„Толи Зордумис“ Милорад

Јордановски

075 468 728 412-311 [email protected]
9. ООУ„Христијан Карпош“ Лидија Костиќ 076 201-272 422-951 [email protected]
10. ООУ„Магдалена Антова“-с.Карпош Жарко Димитријевиќ 071 208-397 444-543 [email protected]
11. ООУ„Битолски Конгрес“-с.Лопате Шпенд Мухтари

 

076 270-250 478-300 [email protected]
12. ООУ„Карпош“-с.Умин Дол Владимир Јовановиќ 070 499-348 472-567 [email protected]
13. ООУ„Вера Которка“-с.Клечовце Тоде Михајловски  

075 343377

476-300 [email protected]
14. ООУ„Јероним Де Рада“-с.Черкези Хакик Јахији

 

 

076 223010

423-249 [email protected]
15. ООУ„Кирил и Методиј“с.Романовце Сељвер Шабани

 

076 210-620 465-181 [email protected]
16. ООУ„Браќа Рибар“-с.Табановце Марјан Трајановиќ 076 262-442 467-333 [email protected]
17. УОМО„Панче Пешев“ Светлана Трајковска 071 581-024

076 215 188

416-560 [email protected]

 

Врати се на врвот
Големина на фонт

Анкета за истражување на урбаната мобилност во градот Куманово

ОДГОВОРИ НА АНКЕТА!