Шеесет и втората седница на Совет на Општина Куманово


Утре (22.02.2017г.среда) со почеток во 10:00 часот ќе се одржи 62 седница на Совет на Општина Куманово.

Дневен ред

• Усвојување на записниците од Шеесеттата, Седмата вонредна и Шеесет и првата седница на Советот на Општина Куманово

1. Квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Куманово за IV квартал од 2016 година;
2. Предлог – Одлука за измена и дополнување на Одлуката за извршување на Буџетот на Општината Куманово за 2017 година;
3. Годишен извештај на Територијална противпожарна единица Куманово за 2016 година;
4. Програма за работа на ТППЕ Куманово во 2017 година;
5. Предлог – Одлука за давање на долготраен закуп на градежно земјиште КП бр. 12795/284 заради изградба на објект од јавен интерес од локално значење – Трафостаница ТС10(20) Кв „ТС Гладно поле“ во место викано Гладно поле-Општина Куманово;
6. Предлог – Одлука за давање согласност на Измена и дополнување на Годишен план за вработување во Општина Kуманово за 2017 година;
7. Предлог – Одлука за усвојување на Статутарна одлука за измени и дополнувања на Статутот на Училиште за основно музичко образование „Панче Пешев“- Куманово;
8. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 1118, 1119, м.в. Поток, КО Орашец – Општина Куманово;
9. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 4104/1, м.в. Градине, КО Романовце – Општина Куманово;
10. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за усогласување на намената на земјиштето предвидена со важечки ГУП- ССТ (Сервиси, стоваришта и терцијални дејности) во А1-Домување во станбени куќи за дел од УЕ Индустрија, дел од УБ 72 за КП 22715 – Општина Куманово;
11. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за усогласување на намената на земјиштето предвидена со важечки урбанистички план за дел од село Карпош Д2- заштитно зеленило во A1- сејмена куќа за дел од КП 7977/1 – Општина Куманово;
12. Предлог – Одлука за формирање на Координативно тело за заштита од дискриминација