Шеесет и четвртата седница на Советот на Општината Куманово


Совет на Општина Куманово
Бр. 09 – 3528 /1
30.03.2017 година
Куманово

Врз основа на член 24 од Статутот на Општината Куманово и член 30 од Деловникот на Советот на Општината Куманово, донесувам

Р Е Ш Е Н И Е

за свикување на Шеесет и четвртата седница на Советот на
Општината Куманово

Седницата ќе се одржи на 05 април 2017 година (среда), во кружната сала на зградата на поранешните општествено – политички организации, со почеток во 10:00 часот.
За работа на седницата го предлагам следниот

Дневен ред

• Усвојување на записникот од Шеесет и третата седница на Советот на Општина Куманово

1. Извештај за работа на ЈП „Водовод“ – Куманово за 2016 година;
2. Финансиски извештаи/Годишна сметка на ЈП „Водовод“ – Куманово за 2016 година;
3. Финансиски извештај за работа на ЈП „Пазаришта“ – Куманово за период Октомври – Декември 2016 година;
4. Финансиски извештај за работа на ЈП „Пазаришта“ – Куманово за период Јануари – Декември 2016 година;
5. Извештај за работа на ЈП „Пазаришта“ – Куманово за 2016 година;
6. Извештај за деловно-финансиско работење на ЈП „Чистота и зеленило“ – Куманово за период Октомври – Декември 2016 година;
7. Извештај за работа со деловно финансиско работење на ЈП „Чистота и зеленило“ – Куманово за период Јануари – Декември 2016 година;
8. Предлог – Одлука за давање согласност на Годишен план за вработување во 2017 година на ЈП „Чистота и зеленило“ – Куманово;
9. Извештај за реализација на Програмата за развој на спортот и рекреативни активности на граѓаните во Општина Куманово за 2016 година со финансов извештај;
10. Извештај за реализација на Националната програма за јавно здравје за 2016 година;
11. Предлог – Одлука за давање согласност на Годишен план за вработување за 2017 година во Јавната општинска установа за деца – Детска градинка „Ангел Шајче“ – Куманово;
12. Предлог – Одлука за давање согласност на Годишен план за вработување во 2017 година на Јавната општинска установа – Библиотека „Тане Георгиевски“ – Куманово;
13. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 680/5, м.в. Ф.Расје КО Биљановце – Општина Куманово;
14. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 2799/1, м.в. Стари Лојза, КО Куманово вон гр.р. – Општина Куманово;
15. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 3397/3 м.в. Говедарски пат КО Куманово вон гр.р. – Општина Куманово;
16. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 3, м.в. Бејтова Воденица, КО Орашец – Општина Куманово;
17. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 323/2, м.в. Вирови, КО Јачинце – Општина Куманово;
18. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 1616/2, м.в. Река, КО Горно Коњаре – Општина Куманово;
19. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 1082, м.в. Страна, КО Режановце – Општина Куманово;
20. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за усогласување на намената на земјиштето предвидена со важечки ГУП- ССТ (сервиси, стоваришта и терцијални дејности) во А1-Домување во станбени куќи за дел од УЕ 2, дел од УБ 87, за дел од КП 26182/1, м.в. Бединска Река, КО Куманово – Општина Куманово;
21. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за усогласување на намената на земјиштето предвидена со важечки ГУП- ЗП (зелени површини) во Б3 – големи угостителски единици за дел од УЕ 1, дел од УБ 24 за КП 26085/1, КП 26084/2, КП 26085/2, КП 26085/7, КП 26085/8 и КП 26085/3 – Општина Куманово;
22. Предлог – Одлука за утврдување на Нацрт – Детален урбанистички план за дел од УЕ „Перо Чичо“, дел од УБ 18 плански опфат меѓу ул. „Ѓорче Петров 1“, ул. „Ѓорче Петров 2“, ул. „1“, ул. „Ѓорче Петров 3“ и граница на пешачка патека – Општина Куманово;

Совет на Општина Куманово
Претседател,
Александар Арсиќ, с. р.