13-та седница на Совет на Општина Куманово

13-та седница на Совет на Општина Куманово


Седницата ќе се одржи на 13 ноември 2013 година (среда), во кружната сала на

зградата на поранешните општествено – политички организации, со почеток во 10:00

За работа на седницата го предлагам следниот

Дневен ред

1. Информација на превземени мерки и активности од страна на Полициска

2. Финансиски извештај за работа на ЈП ‘‘Пазаришта‘‘ Куманово за период

3. Предлог – Измена и дополнување на Планот на програми за развој на

4. Предлог – Програма за изменување и дополнување на Програмата за

станица од општа надлежност Куманово во текот на третото тромесечие

од 2013 година;

Април – Јуни 2013 година;

Општината Куманово за 2013 година;

уредување на градежно земјиште, изградба и одржување на комунална

инфраструктура на град Куманово за 2013 година;

5. Измена и дополнување на Буџетот на Општина Куманово за 2013 година;

6. Предлог – План на програми за развој на Општина Куманово за 2014

7. Предлог – Програма за уредување на градежно земјиште, изградба и

8. Предлог – Програма за изградба, реконструкција, одржување и заштита на

година;

одржување на комунална инфраструктура на град Куманово за 2014

година;

локалните патишта и улици во Општината Куманово за 2014 година.