35-та седница на Совет на Општина Куманово

35-та седница на Совет на Општина Куманово


Седницата ќе се одржи на 11 март 2015 година (среда), во кружната сала на зградата на поранешните општествено – политички организации, со почеток во 10:00 часот.

Дневен ред

 

 • Усвојување на записникот од  Триесет и четвртата седница на Советот на Општина Куманово 
 1. Годишен извештај на превземени мерки и активности на Полициска станица од општа надлежност Куманово во 2014 година;
 1. Збирен извештај за настанати штети и проценети последици од елементарна непогода – поплава, што се случи на 02.2015 година на подрачје на Општина Куманово;
 1. Предлог – Акционен план за енергетска ефикасност на Општина Куманово за 2015 година;
 2. Предлог – Одлука за воспоставување на меѓуопштинска соработка со општините Кратово, Крива Паланка, Липково, Ранковце и Старо Нагоричане;
 3. Годишен извештај за работа на ЈОУ Библиотека ‘‘Тане Георгиевски‘‘ – Куманово во 2014 година;
 4. Финансиски извештаи на приходи и расходи за 2014 година на Јавната општинска установа Библиотека ‘‘Тане Георгиевски‘‘ – Куманово;
 5. Финансиски извештај за работење на ЈП „Куманово – паркинг“ Куманово за период 01.10.2014 – 31.12.2014 година;
 6. Финансиски извештај за работење на ЈП „Куманово – паркинг“ Куманово за период 01.01.2014 – 31.12.2014 година;
 7. Извештај за работа на ЈП „Куманово – паркинг“ Куманово за период 01.01.2014 – 31.12.2014 година;
 8. Предлог – Одлука за давање на согласност за приоритет и реализација на проектот „Реконструкција и доградба на мост на реката Којнарка во с. Долно Којнаре“;
 9.  Предлог – Одлука за давање на согласност за приоритет и реализација на проектот „Адаптација на ООУ Битолски Конгрес с. Лопате;
 10. Предлог – Решение за давање согласност на Одлуката на ЈП „Водовод“ – Куманово за утврдување на цена за пречистување-испуштање на отпадни води во пречистителна станица;
 11. Квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Куманово за IV квартал од 2014 година;
 12. Предлог –Завршна сметка на Буџетот на Општина Куманово за 2014 година;
 13. Годишен извештај на Општина Куманово за 2014 година;
 14. Извештај за реализираната Програма на културни манифестации во Општина Куманово за прво и второ полугодие во 2014 година;
 15. Предлог – Одлука за исплата на еднократна парична помош од Буџетот на Општина Куманово за 2015 година;
 16. Предлог – Одлука за донесување на Детален урбанистички план за дел од УЕ „Бајрам Шабани“, дел од УБ 56, плански опфат меѓу ул.„Боро Менков“, ул. „Народна Револуција“, ул. „15-ти Мај“ и ул. „Перо Наков“Општина Куманово;
 17. Предлог – Одлука за одобрување на иницијатива за изработка на Измена и дополна на Детален урбанистички план за дел од  УЕ „Панче Пешев“, дел од УБ 42, плански опфат меѓу ул. „Иво Лола Рибар“, крак на ул. „Октомвриска Револуција„, крак на ул.„Октомвриска Револуција“ и бул.„Октомвриска Револуција“ – Општина Куманово;
 18. Предлог – Одлука за одобрување на иницијатива за изработка на Детален урбанистички план за дел од  УЕ „Тоде Мендол“, дел од УБ 62, плански опфат меѓу ул.„Благе Илиевски Гуне“, ул. „Тоде Мендол“, ул. „Абдула Прешева“, ул. „Ѓуро Салај“ и ул. „Страшко Симонов“ – Општина Куманово;
 19. Предлог – Одлука за утврдување на Нацрт – Измена и дополна на Детален урбанистички план за една градежна парцела на КП 21466/1, КП 21466/3 за дел од УЕ „Бајрам Шабани“, УБ 56, плански опфат на ул. „Поток Серава“ – Општина Куманово;
 20. Предлог – Одлука за утврдување на Нацрт – Детален урбанистички план за дел од У.Е. “Бедиње”,  дел од Урбан блок 85, плански опфат меѓу ул. “11-ти Ноември” , ул.”Трајко Јовановски”, ул. “Новопланирана 1″, ул.”Трајко Јовановски”, КП 10084/1, КП 10084/2 и ул. “Новопланирана 2” – Општина Куманово;
 21. Предлог – Одлука за утврдување на Нацрт – Измена и дополна на Детален урбанистички план за дел од У.Е. “Панче Пешев”,  Урбан блок 42 , плански опфат меѓу ул. “Питу Гули”, ул.”29-ти Ноември”,  ул. “Димитар Влахов”  и  ул. “Пере Тошев” – Општина Куманово;
 22. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за усогласување на намената на земјиштето предвидена со важечки ГУП ЗП (зелени површини)  во А1 домување во семејни куќи, за дел од УЕ „11-ти Октомври“,  дел од  УБ 38 – Општина Куманово;
 23. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 580, м.в. Лука, КО Градиште – Општина Куманово;
 24. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 3359, м.в. Село, КО Градиште – Општина Куманово;
 25. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 1578, м.в. Лозјиште и КП 1708, м.в. Селиште, КО Новосељане – Општина Куманово;
 26. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 4162/1 и 4162/3, м.в. Пржар, КО Романовце-вон г.р. – Општина Куманово;
 27. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за плански опфат меѓу, КП 5193, 1323/2, 1325/2, 1326/2, 1326/1, 1328, 1330, 1460, 1459, 5177 (Поток), 1456, 1350/1, 5176 (Река), 1411/1, 1412, 1413/2, 1416/1, 1419/3, 1419/4, 1419/2, 1419/1, 1752, 1750, 1746, 1748, 1759, 1756, 1698/1, 1698/2, 1689, 1697/2, 1696, 1692, 1654 (Пат), 1634/2, 1631, 5193, 1484, 1485, 1486, 1487, 1548, 1489, 1493, 1494/2, 1494/1, 1513, 1515, 1525, 1518, 1519, 1520, 1521, 1522, 1499 (Река), 1321, 1322, како дел од плански опфат за село Табановце, КО Табановце – Општина Куманово;
 28. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за плански опфат меѓу, КП 2088/3 (Пат), 2088/1, 2112, 2109, 2106/9, 2106/1, 2105/2, 2106/2, 2106/3, 2108, 2547, 2548, 2130/1, 2544, 2542, 2540, 2536, 2142, 5190 (Пат), 2524, 2525, 2496, 2495, 2493, 2491, 2490, 2489, 2488, 2483, 2482, 2481/2, 2481/1, 2476, 2479/3, 2473/3, 2470, 2457/2, 2457/3, 2457/1, 2466, 2465/4, 2465/2, 2465/3, 2458, 2462, 2461, 2455, 2453, 5191 (Пат), 5198, 3168, 2823/3, 2827, 2828, 2831/2, 2830, 2829/2, 2848, 2847, 2849, 2702, 2698/2, 2684/2, 2684/1, 2853, 2863, 2865, 2868, 2869, 5200 (Пат), 2871, 2872, 2670, 2661, 2641 (Пат), 2639, 2635, 2636/1, 2631, 2628, 2627, 2575 (Пат), 2576, 2581-дел, 2584 (Пат), 2585/1, 2585/2, 5202 (Пат), 2615, 5185 (Пат), 2608, 2596, како дел од плански опфат за село Табановце, КО Табановце – Општина Куманово;
 29. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за плански опфат меѓу, КП 5199 (Пат), 3442 (Пат), 3164, 3163, 3443, 5204 (Пат), 3466/3, 3394, 3390/2, 3391/2, 3390/1, 5199 (Пат), 3495, 3499, 3503, 3502, 3511, 3516/2, 3518, 3527, 3526, 3525, 3524 (Пат), 3138, 3140-дел, 3143, 3158/1, 3158/3, како дел од плански опфат за село Табановце, КО Табановце – Општина Куманово;
 30. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за плански опфат меѓу, КП 3209 (Пат), 3229, 3232, 3234, 3237, 3242/2, 3242/3, 3249, 3918, 3251, 5203 (Пат), 3420, 3426, 3428, како дел од плански опфат за село Табановце, КО Табановце – Општина Куманово;
 31. Предлог – Одлука за измена на Одлуката за основање на Фондацијата за култура и спорт „Куманово“ – Куманово;
 32. Предлог – Решение за разрешување и именување на член на Управниот одбор на Јавната општинска установа Библиотека „Тане Георгиевски“ Куманово