72 седница на Советот на општина Куманово

72 седница на Советот на општина Куманово


На 04 октомври ќе се одржи седумдесет и втора седница на советот на Општина Куманово.

На дневен ред ќе бидат следниве точки:

1.Верификација на мандат на член на Советот на Општина Куманово

2. Предлог –решение за разрешување на Претседател на Советот на Општина Куманово

3.Предлог –решение на избор на Претседател на Советот на Општина Куманово.