Бранко Цветков

Бранко Цветков


БРАНКО ЦВЕТКОВ

Кратка биографија:

Бранко цветков е роден на 08.07.1940 година во Велес во работничка фамилија, од татко Панче и мајка Маријонка. Основно образование и гимназија завршил во Велес, а шумарски факултет започнал во Загреб, а завршил во Скопје. Воениот рок го завршил во 1967 година во марибор и Загреб.  Во брак е со Христина род. Ангова од 1967 година  и има два сина, Александар и Панче.

Поради невработеност 1968 година заминува на работа во Германија од каде се враќа во 1971 година. Во 1977 годиан доаѓа во Куманово, каде се вработува во ООЗТ Шумско Стопанство. Тука останува се до пензионирање во 2005 година. Работи како раководител на работна единица, технички директор и директор.