Четириесет и прва седница на Советот на Општината Куманово


Утре, на 23 Септември 2015 година, ќе се оддржи 41 седница на Советот на Општина Куманово, со следниов дневен ред:

Дневен ред

 

 • Усвојување на Записникот од петтата вонредна седница и Четириесетата седница на Советот на Општина Куманово

 

 1. Информација за превземени  мерки и активности од страна на Полициска станица од општа надлежност Куманово во текот на првото полугодие од 2015 година;
 2. Тримесечен извештај за финансиско работење на ЈП „Куманово – гас“ – Куманово од 01.04.2015 – 30.06.2015 година;
 3. Предлог – Решение за давање согласност на Ценовникот за измена на Ценовникот за висина, условите и начин на плаќање на такса за приклучок на дистрибутивен гасоводен систем на ЈП „Куманово – гас“ – Куманово на територија на Општина Куманово;
 4. Предлог – Решение за давање согласност на Статутот на Јавната општинска установа – Библиотека „Тане Георгиевски“ – Куманово;
 5. Предлог – Одлука за организацијата, делокругот и начинот на извршување на задачите на општинската администрација на Општината Куманово;
 6. Предлог – Одлука за кофинансирање на проектот „Адаптација на конференциска сала за потребите од одржување и промоција на поголеми настани од регионално значење во Североисточниот плански регион;
 7. Годишен Извештај за работа на ЈУОУД “Професор Мијалковиќ” – Куманово за учебната 2014/2015 година;
 8. Годишна Програма за работа на ЈУОУД “Професор Мијалковиќ” – Куманово за учебната 2015/2016 година
 9. Годишен Извештај за работа на СОУ Гимназија ‘‘Гоце Делчев‘‘ – Куманово за учебната 2014/2015 година;
 10. Годишна Програма за работа на СОУ Гимназија ‘‘Гоце Делчев‘‘ – Куманово за учебната 2015/2016 година;
 11. Годишен Извештај за работа на СОУ ‘‘Перо Наков‘‘ – Куманово за учебната 2014/2015 година;
 12. Годишна Програма за работа на СОУ ‘‘Перо Наков‘‘ – Куманово за учебната 2015/2016 година;
 13. Годишен Извештај за работа на ОСТУ ‘‘Наце Буѓони‘‘ – Куманово за учебната 2014/2015 година;
 14. Годишна Програма за работа на ОСТУ ‘‘Наце Буѓони‘‘ – Куманово за учебната 2015/2016 година;
 15. Годишен Извештај за работа на ССОУ ‘‘Киро Бурназ‘‘ – Куманово за учебната 2014/2015 година;
 16. Годишна Програма за работа на ССОУ ‘‘Киро Бурназ‘‘ – Куманово за учебната 2015/2016 година;
 17. Годишен Извештај за работа на СОУ Гимназија ‘‘Сами Фрашери‘‘ – Куманово за учебната 2014/2015 година;
 18. Годишна Програма за работа на СОУ Гимназија ‘‘Сами Фрашери‘‘ – Куманово за учебната 2015/2016 година;
 19. Годишен Извештај за работа на ОУ “Крсте Мисирков” – Куманово за учебната 2014/2015 година;
 20. Годишна Програма за работа на ООУ “Крсте Мисирков” – Куманово за учебната 2015/2016 година;
 21. Годишен Извештај за работа на ООУ “Браќа Миладиновци” – Куманово за учебната 2014/2015 година;
 22. Годишна Програма за работа на ООУ “Браќа Миладиновци” – Куманово за учебната 2015/2016 година;
 23. Годишен Извештај за работа на ООУ ‘‘11-ти Октомври‘‘ – Куманово за учебната 2014/2015 година;
 24. Годишна Програма за работа на ООУ ‘‘11-ти Октомври‘‘ – Куманово за учебната 2015/2016 година;
 25. Годишен Извештај за работа на ООУ ‘‘Вук Караџиќ‘‘ – Куманово за учебната 2014/2015 година;
 26. Годишна Програма за работа на ООУ ‘‘Вук Караџиќ‘‘ – Куманово за учебната 2015/2016 година;
 27. Годишен Извештај за работа на ООУ ‘‘Кочо Рацин‘‘ – Куманово за учебната 2014/2015 година;
 28. Годишна Програма за работа на ООУ ‘‘Кочо Рацин‘‘ – Куманово за учебната 2015/2016 година;
 29. Годишен Извештај за работа на ООУ ‘‘Толи Зордумис‘‘ – Куманово за учебната 2014/2015` година;
 30. Годишна Програма за работа на ООУ ‘‘Толи Зордумис‘‘ – Куманово за учебната 2015/2016` година;
 31. Годишен Извештај за работа на ООУ ‘‘Христијан Карпош‘‘ – Куманово за учебната 2014/2015 година;
 32. Годишна Програма за работа на ОУ ‘‘Христијан Карпош‘‘ – Куманово за учебната 2015/2016 година;
 33. Годишен Извештај за работа на ООУ ‘‘Бајрам Шабани‘‘ – Куманово за учебната 2014/2015 година;
 34.  Годишна Програма за работа на ООУ ‘‘Бајрам Шабани‘‘ – Куманово за учебната 2015/2016 година;
 35. Годишен Извештај за работа на ООУ ‘‘Наим Фрашери‘‘ – Куманово за учебната 2014/2015 година;
 36. Годишна Програма за работа на ООУ ‘‘Наим Фрашери‘‘ – Куманово за учебната 2015/2016 година;
 37. Годишен Извештај за работа на ООУ ‘‘Јероним Де Рада ‘‘ – с. Черкези за учебната 2014/2015 година;
 38. Годишна Програма за работа на ООУ ‘‘Јероним Де Рада ‘‘ – с. Черкези за учебната 2015/2016 година;
 39. Годишен Извештај за работа на ООУ ‘‘Кирил и Методиј‘‘ – с. Романовце за учебната 2014/2015 година;
 40. Годишна Програма за работа на ООУ ‘‘Кирил и Методиј‘‘ – с. Романовце за учебната 2015/2016 година;
 41. Годишен Извештај за работа на ООУ ‘‘Битолски Конгрес‘‘ – с. Лопате за учебната 2014/2015 година;
 42. Годишна Програма за работа на ООУ ‘‘Битолски Конгрес‘‘ – с. Лопате за учебната 2015/2016 година;
 43. Годишен Извештај за работа на ООУ ‘‘Магдалена Антова‘‘ – с. Карпош за учебната 2014/2015 година;
 44. Годишна Програма за работа на ООУ ‘‘Магдалена Антова‘‘ – с. Карпош за учебната 20135/2016 година;
 45. Годишен Извештај за работа на ООУ ‘‘Вера Которка‘‘ – с. Клечовце за учебната 2014/2015 година;
 46. Годишна Програма за работа на ООУ ‘‘Вера Которка‘‘ – с. Клечовце за учебната 2015/2016 година;
 47. Годишен Извештај за работа на ООУ ‘‘Браќа Рибар‘‘ – с. Табановце за учебната 2014/2015 година;
 48. Годишна Програма за работа на ООУ ‘‘Браќа Рибар‘‘ – с. Табановце за учебната 2015/2016 година;
 49. Годишен Извештај за работа на ООУ ‘‘Карпош‘‘ – с. Умин Дол за учебната 2014/2015 година;
 50. Годишна Програма за работа на ООУ ‘‘Карпош‘‘ – с. Умин Дол за учебната 2015/2016 година;
 51. Годишен извештај за работа на Училиште за основно музичко образование „Панче Пешев“ – Куманово за учебната 2014/2015 година;
 52. Годишна Програма за работа на Училиште за основно музичко образование „Панче Пешев“ – Куманово за учебната 2015/2016 година;
 1. Информација за остварување на приходите по основ на даноци и такси за период од 01.01.2015 до 31.08.2015 година;
 1. Предлог – Програма за изменување и дополнување на Програмата за урбанистичко планирање на подрачјето на Општина Куманово за 2015 година;
 2. Извештај за извршување на Програмата за уредување на градежно земјиште, изградба и одржување на комунална инфраструктура на град Куманово и на Програмата за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локалните патишта и улици во Општина Куманово за периодот од 1 јануари 2015 до 30 јуни 2015 година;
 3. Предлог – Одлука за утврдување на Нацрт- Детален урбанистички план за дел од У.Е. “Трета МУБ”, дел од Урбан блок 48 дел 6, плански опфат меѓу ул. “Миле Кипра”, ул. “Трета МУБ”, ул. “Драган Стопаревиќ” и ул. “Перо Шварц” – Општина Куманово;
 4. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 7/2, м.в. Сеница, КО Тромеѓа – Општина Куманово;
 5. Предлог – Решение за разрешување и именување на претставник од Општината Куманово за член на Училишниот одбор во Училиште за основно музичко образование „Панче Пешев“ – Куманово