Четириесет и третата седница на Советот на Општината Куманово


Седницата ќе се одржи на 04 ноември 2015 година (среда), во кружната сала на зградата на поранешните општествено – политички организации, со почеток во 10:00 часот.

Дневен ред

Усвојување на Записникот од Четириесет и првата седница на Советот на Општина Куманово

Предлог – Измена и дополнување на Планот на програми за развој на Општината Куманово за 2015 година;

Предлог – Програма за изменување и дополнување на Програмата за уредување на градежно земјиште, изградба и одржување на комунална инфраструктура на град Куманово за 2015 година;

Предлог – Програма за изменување и дополнување на Програмата за урбанистичко планирање на подрачјето на Општина Куманово за 2015 година;

Предлог – Програма за изменa на Програмата на културни манифестации во Општина Куманово за 2015 година;

Информација за состојбите во училишен спорт во Општина Куманово;

Предлог – Програма за измена на Програмата за развој на спортот и рекреативни активности на граѓаните во Општина Куманово за 2015 година;

Програма за измена и дополнување на Работната програма за 2015 година на ЈП „Куманово – гас“ – Куманово;

Извештај за финансиско работење на ЈП ‘‘Куманово – паркинг‘‘ – Куманово за период од 01.07.2015 – 30.09.2015 година;

Програма за измена на Програмата за работа на ЈП ‘‘Куманово – паркинг‘‘ – Куманово за 2015 година;

Програма за измена на Програмата за користење, одржување, реконструкција и изградба на јавното осветлување на подрачјето на Општина Куманово за 2015 година;

Предлог – Измени и дополнувања на Буџетот на Општина Куманово за 2015 година;

Годишен Извештај за работа на Јавната општинска установа за деца – Детска градинка „Ангел Шајче“ – Куманово за учебната 2014/2015 година;

Годишна Програма за работа на Јавната општинска установа за деца – Детска градинка „Ангел Шајче“ – Куманово за учебната 2015/2016 година;

Предлог – Решение за давање согласност на Правилникот за внатрешна организација на работни места во ЈОУДГ „Ангел Шајче“ – Куманово;

Предлог – Решение за давање согласност на Правилникот за систематизација на работните места во ЈОУДГ „Ангел Шајче“ – Куманово;

Годишен извештај за работа на ЈУ-ОУД “Професор Мијалковиќ” – Куманово за учебната 2014/2015 година;

Годишна програма за работа на ЈУ-ОУД “Професор Мијалковиќ” – Куманово за учебната 2015/2016 година;

Предлог – Одлука за прифаќање на понуда за продажба на 1/2 (една половина) идеален сосопственички дел на недвижен имот – намена на зграда А1-1 заведен во имотен лист бр.75537 за КО Куманово и понуда за продажба на недвижен имот заведен во имотен лист бр.37818 за КО Куманово;

Информација за запишување на ученици во I година на средните училишта во Општина Куманово во учебната 2015/2016 година;

Предлог – Одлука за давање на согласност за формирање на паралелки во прва година со под 25 ученици во општинските средни училишта во Општина Куманово во учебната 2015/2016 година;

Предлог – Одлука за донесување на Детален урбанистички план за дел од У.Е. “Трета МУБ”, дел од Урбан блок 48 дел 4, Плански опфат меѓу ул. “Народна Револуција”, ул. “Трета МУБ”, ул. “Перо Чичо” и ул. “Перо Шварц” – Општина Куманово;

Предлог – Одлука за утврдување на Нацрт – Детален урбанистички план за дел од У.Е. “Трета МУБ”, дел од Урбан блок 48 дел 6, плански опфат меѓу ул. “Миле Кипра”, ул. “Трета МУБ”, ул. “Драган Стопаревиќ” и ул. “Перо Шварц” – Општина Куманово;

Предлог – Одлука за утврдување на Нацрт – Измена и дополна на Детален урбанистички план за дел од У.Е. “11-ти Ноември”, дел од Урбан блок 67, плански опфат меѓу ул. “Вера Јоциќ”, ул. “Сава Ковачевиќ”, ул. “11-ти Октомври” и ул.”Србо Томовиќ” – Општина Куманово;

Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за усогласување на намената на земјиштето предвидена со важечки ГУП  ССТ сервиси, складишта и терцијални дејности во А1 домување во станбени куќи за дел од УЕ Долно Којнаре, дел од УБ 6, плански опфат меѓу ул. „2009“, граница на УЕ, граница на заштитен појас и ул. „Доне Божинов“ – Општина Куманово;

Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 14/4, м.в. Аниште, КО Доброшане – Општина Куманово;

Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 925/1, м.в. Река, КО Орашец – Општина Куманово;

Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 1347/1, м.в. Рид, КО Шупли Камен – Општина Куманово;

Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 3348, м.в. Село, КО Винце – Општина Куманово;

Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 3375/1, м.в. Село, КО Винце – Општина Куманово;

Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 3536, м.в. Село, КО Винце – Општина Куманово;

Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 1394, м.в. Поток, КО Орашац – Општина Куманово;

Предлог – Листа на имиња на улици во населено место Гладно Поле – Општина Куманово;

Предлог – Одлука за именување на членови на Одборот на Фондацијата за култура и спорт „Куманово“ – Куманово;

Предлог – Одлука за именување на членови на Одборот за надзор на Фондацијата за култура и спорт „Куманово“ – Куманово.