Четврта седница на советот на Општина Куманово

Четврта седница на советот на Општина Куманово


Утре со почеток во 10 часот ќе се одржи седница на Совет на  Општина Куманово. На дневен ред ќе бидат следниве точки:

 1. Предлог – Одлука за формирање на Координативно тело за следење на состојбата во сообраќајот и безбедноста на истиот во Општината Куманово;
 2. Предлог – Програма за спроведување на општи мерки за заштита на населението од заразни болести во 2013 година;
 3. Информација за движење на заразни болести и епидемиолошки активности во нивно спречување и сузбивање во Општина Куманово во 2012 година;
 4. Предлог – Оперативна програма на културни манифестации во Општина Куманово за III квартал за 2013 година;
 5. Предлог – Одлука за дополнување на Одлуката за одобрување на проекти за водоснабдување и одведување на отпадни води во Општина Куманово;
 6. Предлог – Одлука за давање согласност за намената на инвестицијата и за обезбедени средства за реализација на проектот за изработка на Урбанистички план за село Романовце;
 7. Предлог – Одлука за приоритет на проектот за изработка на Урбанистички план за село Романовце;
 8. Предлог – Одлука за давање согласност за намената на инвестицијата и за обезбедени средства за реализација на проектот за изградба на водоснабдителен систем (водовод) во село Пчиња ;
 9. Предлог – Одлука за приоритет на проектот за изградба на водоснабдителен систем (водовод) во село Пчиња ;
 10. Предлог – Одлука за давање согласност за намената на инвестицијата и за обезбедени средства за реализација на проектот за уредување и одбележување на пристапни патеки до природни и културни знаменитости на локалитетот Бислимска Клисура и нејзина промоција;
 11. Предлог – Одлука за приоритет на проектот за уредување и одбележување на пристапни патеки до природни и културни знаменитости на локалитетот Бислимска Клисура и нејзина промоција;
 12. Предлог – Решение за давање согласност на Одлуката за измена и дополнување на Статутот на ЈП „Чистота и зеленило“ Куманово;
 13. Предлог – Одлука за донесување на Детален урбанистички план за дел од УЕ „Трета МУБ“, дел од УБ 48 – дел 5, плански опфат меѓу ул. „Трета МУБ“, ул. „Миле Кипра“, ул. „Перо Шварц“ и ул. „Перо Чичо“ – Општина Куманово;
 14. Предлог – Одлука за донесување на измена и дополна на Детален урбанистички план за дел од УЕ „Х. Т. Карпош“, дел од УБ 64-ѓ, плански опфат меѓу ул. „11 Октомври“, ул. „Пролетерски бригади“, ул. „Киро Фетак“, ул. „Трст“ и ул. „Јане Сандански“ – Општина Куманово;
 15. Предлог – Одлука за донесување на Детален урбанистички план за дел од У.Е. “Стари Лојза, дел од Урбан блок 11, Плански опфат меѓу ул. “Доне Божинов“,ул. “100“,  ул.200, граница на наменска зона и кракнаул.Доне Божинов Општина Куманово;
 16.  Предлог – Одлука за донесување на Детален урбанистички план за една парцела за КП 22054 г.п 62, за дел од УЕ „Тоде Мендол“, УБ 63, плански опфат меѓу ул. „Страшко Симонов“ и ул. „Благој Илиевски Гуне“– Општина Куманово;
 17. Предлог – Одлука за донесување на Детален урбанистички план за една парцела за КП 22055 г.п 61, за дел од УЕ „Тоде Мендол“, УБ 63, плански опфат на ул. „Страшко Симонов“ – Општина Куманово;
 18. Предлог – Решенија за именување на членови на Управен одбор на:

·         ЈП „Водовод“ Куманово

·         ЈП „Пазаришта“ Куманово

·         ЈП „Чистота и зеленило“ Куманово

·         ЈП „Куманово – гас“ Куманово

·         ЈП „Куманово – паркинг“ Куманово

 1. Предлог – Решенија за именување на членови на Надзорен одбор за контрола на материјално-финансиско работење на:

·         ЈП „Водовод“ Куманово

·         ЈП „Пазаришта“ Куманово

·         ЈП „Чистота и зеленило“ Куманово

·         ЈП „Куманово – гас“ Куманово

·         ЈП „Куманово – паркинг“ Куманово

 1. Предлог – Решение за именување претставници од Општината Куманово за членови на Управниот одбор на ЈОУД Детска градинка “Ангел Шајче” – Куманово;
 2. Предлог – Решение за именување на членови на Одборот за надзор во ЈОУД Детска градинка “Ангел Шајче” – Куманово;
 3. Предлог – Решение за именување на членови на Управниот одбор на ЈОУ Библиотека “Тане Георгиевски” – Куманово;
 4. Предлог – Решение за именување на членови на Одборот за контрола на материјално-финансиско работење на ЈОУ Библиотека “Тане Георгиевски” – Куманово;
 5. Предлог – Решение за именување на претставници од Општината Куманово за членови на Управниот одбор на ЈОУ Дом за стари лица “Зафир Сајто” – Куманово;
 6. Предлог – Решение за именување на членови на Органот за надзор на ЈОУ Дом за стари лица “Зафир Сајто” – Куманово;
 7. Предлог – Решение за именување на претставници од Општината Куманово за членови на Управниот одбор на ЈОУ Ученички дом “Професор Мијалковиќ” – Куманово.