Деветта седница на Совет на Општина Куманово

Деветта седница на Совет на Општина Куманово


Утре со почеток во десет часот ќе се одржи деветата седница на Совет на Општина Куманово. На двевен ред се следниве точки:

 1. Тримесечен Извештај за финансиско работење на ЈП ‘‘Куманово – гас‘‘ – Куманово од 01.01.2013 до 31.03.2013 година;
 2. Тримесечен Извештај за финансиско работење на ЈП ‘‘Куманово – гас‘‘ – Куманово од 01.04.2013 до 31.06.2013 година;
 3. Годишен Извештај за работа на СОУ Гимназија ‘‘Гоце Делчев‘‘ – Куманово за учебната 2012/2013 година;
 4. Годишна Програма за работа на СОУ Гимназија ‘‘Гоце Делчев‘‘ – Куманово за учебната 2013/2014 година;
 5. Годишен Извештај за работа на СОУ ‘‘Перо Наков‘‘ – Куманово за учебната 2012/2013 година;
 6. Годишна Програма за работа на СОУ ‘‘Перо Наков‘‘ – Куманово за учебната 2013/2014 година;
 7. Годишен Извештај за работа на ОСТУ ‘‘Наце Буѓони‘‘ – Куманово за учебната 2012/2013 година;
 8. Годишна Програма за работа на ОСТУ ‘‘Наце Буѓони‘‘ – Куманово за учебната 2013/2014 година;
 9. Годишен Извештај за работа на ССОУ ‘‘Киро Бурназ‘‘ – Куманово за учебната 2012/2013 година;
 10. Годишна Програма за работа на ССОУ ‘‘Киро Бурназ‘‘ – Куманово за учебната 2013/2014 година;
 11. Годишен Извештај за работа на СОУ Гимназија ‘‘Сами Фрашери‘‘ – Куманово за учебната 2012/2013 година;
 12. Годишна Програма за работа на СОУ Гимназија ‘‘Сами Фрашери‘‘ – Куманово за учебната 2013/2014 година;
 13. Годишен Извештај за работа на ОУ “Крсте Мисирков” – Куманово за учебната 2012/2013 година;
 14. Годишна Програма за работа на ОУ “Крсте Мисирков” – Куманово за учебната 2013/2014 година;
 15. Годишен Извештај за работа на ОУ “Браќа Миладиновци” – Куманово за учебната 2012/2013 година;
 16. Годишна Програма за работа на ОУ “Браќа Миладиновци” – Куманово за учебната 2013/2014 година;
 17. Годишен Извештај за работа на ОУ ‘‘11-ти Октомври‘‘ – Куманово за учебната 2012/2013 година;
 18. Годишна Програма за работа на ОУ ‘‘11-ти Октомври‘‘ – Куманово за учебната 2013/2014 година;
 19. Годишен Извештај за работа на ОУ ‘‘Вук Караџиќ‘‘ – Куманово за учебната 2012/2013 година;
 20. Годишна Програма за работа на ОУ ‘‘Вук Караџиќ‘‘ – Куманово за учебната 2013/2014 година;
 21. Годишен Извештај за работа на ОУ ‘‘Кочо Рацин‘‘ – Куманово за учебната 2012/2013 година;
 22. Годишна Програма за работа на ОУ ‘‘Кочо Рацин‘‘ – Куманово за учебната 2013/2014 година;
 23. Годишен Извештај за работа на ОУ ‘‘Толи Зордумис‘‘ – Куманово за учебната 2012/2013` година;
 24. Годишна Програма за работа на ОУ ‘‘Толи Зордумис‘‘ – Куманово за учебната 2013/2014` година;
 25. Годишен Извештај за работа на ОУ ‘‘Христијан Карпош‘‘ – Куманово за учебната 2012/2013 година;
 26. Годишна Програма за работа на ОУ ‘‘Христијан Карпош‘‘ – Куманово за учебната 2013/2014 година;
 27. Годишен Извештај за работа на ОУ ‘‘Магдалена Антова‘‘ – с. Карпош за учебната 2012/2013 година;
 28. Годишна Програма за работа на ОУ ‘‘Магдалена Антова‘‘ – с. Карпош за учебната 2013/2014 година;
 29. Годишен Извештај за работа на ОУ ‘‘Вера Которка‘‘ – с. Клечовце за учебната 2012/2013 година;
 30. Годишна Програма за работа на ОУ ‘‘Вера Которка‘‘ – с. Клечовце за учебната 2013/2014 година;
 31. Годишен Извештај за работа на ОУ ‘‘Браќа Рибар‘‘ – с. Табановце за учебната 2012/2013 година;
 32. Годишна Програма за работа на ОУ ‘‘Браќа Рибар‘‘ – с. Табановце за учебната 2013/2014 година;
 33. Годишен Извештај за работа на ОУ ‘‘Карпош‘‘ – с. Умин Дол за учебната 2012/2013 година;
 34. Годишна Програма за работа на ОУ ‘‘Карпош‘‘ – с. Умин Дол за учебната 2013/2014 година;
 35. Предлог – Решение за давање согласност на ЈОУ за деца – Детска градинка ‘‘Ангел Шајче‘‘ – Куманово да може да има поголем број на деца во воспитните групи;
 36. Предлог – Одлука за определување на висина на надоместок за користење на  пероните пред Автобуска станица на ПОС ‘‘Југ – Турист‘‘ АД во стечај за општински линиски превоз на патници (градски превоз) и меѓуопштински линиски превоз на патници (приградски превоз);
 37. Предлог – Оперативна програма на културни манифестации во Општина Куманово за IV квартал во 2013 година;
 38. Предлог – Одлука за измена и дополнување на Одлуката за oпределување и исплата на надомест на изборните трошоци на организатори на изборната кампања на локалните избори во 2013 година во Општината Куманово;
 39. Предлог – Одлука за определување на единствен износ на надоместок на изборните органи за извршената работа во подготовката и спроведувањето на Локалните избори во 2013 година;
 40. Предлог – Одлука за отуѓување на патнички моторни возила сопственост на Општина Куманово