Дневни редови од седници од 2013 година


ДНЕВЕН РЕД БР.1 -СВЕЧЕНА СЕДНИЦА НА СОВЕТ НА ОПШТИНА КУМАНОВО

ДНЕВЕН РЕД БР.2

ДНЕВЕН РЕД БР.3

ДНЕВЕН РЕД БР.4

ДНЕВЕН РЕД БР.5

ДНЕВЕН РЕД БР.6

ДНЕВЕН РЕД БР.7

ДНЕВЕН РЕД БР.8

ДНЕВЕН РЕД БР.9

ДНЕВЕН РЕД БР.10

ДНЕВЕН РЕД БР.11

ДНЕВЕН РЕД БР.12

ДНЕВЕН РЕД БР.13

ДНЕВЕН РЕД БР.14

ДНЕВЕН РЕД БР.15- СОВЕТНИЧКИ ПРАШАЊА

ДНЕВЕН РЕД БР.16