Дваесет и четвртата седница на Советот на Општина Куманово


Седницата ќе се одржи на 27 август 2014 година (среда), во кружната сала на зградата на поранешните општествено – политички организации, со почеток во 10:00 часот.

 

 Дневен ред

Усвојување на Записникот од Дваесет и трeтата седница на Советот на Општина Куманово

 1. Квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Куманово за II квартал од 2014 година;
 2. Информација за соберени парични средства од платите на вработените во Општина Куманово, јавните претпријатија, јавните установи, основните и средните училишта, градоначалникот и од месечните надоместоци на членовите на Советот на Општина Куманово кои се наменети заобезбедување на хуманитарна помош за настраданото население од регионите зафатени со елементарна непогода – поплава;
 3. Тримесечен извештај за финансиско работење на ЈП „Водовод“ Куманово за период од 01.04.2014 – 30.06.2014 година;
 4. Извештај за реализација на Програмата за развој на спортот и рекреативни активности на граѓаните во Општина Куманово за 2013 година (со финансов извештај);
 5. Предлог – Одлука за давање на согласност за издавање под закуп на дел од објектот на СОУ Гимназија „Гоце Делчев“ Куманово;
 6. Предлог – Одлука за донесување на Измена и дополна на ДУП за дел од У.Е. “Бајрам Шабани”, дел од Урбан блок 56, Плански опфат меѓу бул. “Трета МУБ”, ул.”Тоде Мендол”, ул. “Ѓуро Ѓаковиќ”и ул. “1” – Општина Куманово;
 7. Извештај за извршување на Програмата за уредување на градежно земјиште, изградба и одржување на комунална инфраструктурана град Куманово и наПрограмата за изградба, реконструкција, одржување и заштитана локалните патишта и улици во Општината Куманово за периодотод 1 јануари 2014година до 30 јуни 2014година;
 8. Информација за реализација на Програмата за изработка на Генерален урбанистички план за град Куманово;
 9. Предлог – Одлука за донесување на ДУП за дел од У.Е. “Панче Пешев”, дел од Урбан блок 42, Плански опфат меѓу бул. “Октомвриска Револуција”, ул.”Пионерска”, ул. “Димитар Влахов”,ул. “Панче Пешев”,ул. “Наум Охридски” и ул. “Пелинце” – Општина Куманово;
 10. Предлог – Одлука за донесување на ДУП за дел од У.Е. “Стари Лозја”, дел од Урбан блок 11, Плански опфат меѓу ул. “Доне Божинов”, ул. “100”, ул. “200”, ул. “300” и ул. “400”- Општина Куманово;
 11. Предлог – Одлука задонесување на ДУП за дел од У.Е. “Индустрија”, дел од Урбан блок 74, Плански опфат меѓу ул. “Железничка”, ул. “100”, ул. “200” и ул. “201”- Општина Куманово;
 12. Предлог – Одлука заутврдување на Нацрт – Детален урбанистички план за дел од У.Е. “Тоде Мендол”, дел од Урбан блок 63, Плански опфат меѓу ул. “Орце Николов”, бул. “Трета МУБ”,ул. “ЈНА” и ул. “Евто Спасовски” – Општина Куманово;
 13. Предлог – Одлука за утврдување на Нацрт – Детален урбанистички план за дел од У.Е. “Трета МУБ”,  дел од Урбан блок 49, Плански опфат меѓу ул. “Драган Стопаревиќ”, ул. “Васил Драгомански”и ул.”Стојан Арсов”- Општина Куманово;
 14. Предлог – Одлука за утврдување на Нацрт – Детален урбанистички план за дел од УЕ 1, дел од УБ 23-в – Општина Куманово;
 15. Предлог – Одлука за одобрување на иницијатива за изработка на Измена и дополна на Детален урбанистички план за дел од У.Е. “Долно Којнаре”, дел од Урбан блок 4, плански опфат меѓу ул. “Никола Тесла”, граница на УЕ и КП 7552 – Општина Куманово;
 16. Предлог – Одлука за одобрување на иницијатива за изработка на Измена и дополна на Детален урбанистички план за дел од У.Е. “Индустрија”, дел од Урбан блок 77, плански опфат меѓу ул. “Индустриска”, КП 16324, КП 26131, КП 16347 и ул. “2005”– Општина Куманово;
 17. Предлог – Одлука за одобрување на иницијатива за изработка на Детален урбанистички план за дел од У.Е. “Индустрија”, дел од Урбан блок 82, плански опфат меѓу ул. “11-ти Ноември”, ул. “Индустриска” и КП 9703– Општина Куманово;
 18. Предлог – Одлука за одобрување на иницијатива за изработка на Детален урбанистички план за дел од У.Е. “Тоде Мендол”, дел од Урбан блок 60, плански опфат меѓу ул. “Тоде Мендол”, ул. “Благој Паровиќ”,ул. “Васа Пелагиќ” и ул. “Марко Орешковиќ”– Општина Куманово;
 19. Предлог – Одлука за одобрување на иницијатива за изработка на Измена и дополна на Детален урбанистички план за дел од У.Е. “Панче Пешев”, дел од Урбан блок 42, плански опфат меѓу ул. “Питу Гули”, ул. “29-ти Ноември”,ул. “Димитар Влахов” и  ул. “Перо Тошев”– Општина Куманово;
 20. Предлог – Одлука заодобрување на иницијатива за изработка на Измена и дополна на Детален урбанистички план за дел од У.Е. “Тоде Мендол”, дел од Урбан блок 61, плански опфат меѓу ул. “1”, ул. “Киро Антевски”, ул. “Перо Илиевски”и крак на ул. “Перо Илиевски”– Општина Куманово;
 21. Предлог – Одлука заодобрување на иницијатива за изработка на Измена и дополна на Детален урбанистички план за дел од У.Е. “Индустрија”, дел од Урбан блок 83, плански опфат меѓу регулација на Липковска река, локален пат кон село Режановце, ул. “11-ти Ноември” и граница на КП 7472/3 – Општина Куманово;
 22. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документацијаза плански опфат меѓу Регионален пат Куманово-Свети Николе, КП 632, 633, 1823 (Пат), 1822 (Течни води), 1974 (Кумановска река), 623, 674, 680, 678/2, 678/1, 677, 676, 675, 543, 550/3, 1796 (Течни води), 529, 540/1, 539/1, 540/3, 541, 538, 535/2, 533/1, 533/2, 534, 528/1, 528/3, 528/4, 527, 526, 525, 524, 523, 522/9, 522/1, 522/2, 522/8, 332/5, 332/4, 332/3, 332/2, 332/1, 328, 329, 330, 338/2, 340, 337, 336, 335, 334, 333/4, 333/3, 333/2, 333/1, 341, 342, 464, 1012/1, 1013, 1015, 1008, 1034, 1040, 1814 (Пат), 1245/2, 1244/1, 1240, 1238, 1237, 1236, 1234, 1233, 1828/2 (Пат), 913/7, 913, 1800/2 (Течни води), 1255/1 (Пат), 1270, 1273, 1278, 1289 (Пат), 1293/1 (Пат), 1291, 987/1 (Пат), 985, 984, 1292, 1294/2, 1293, 1825 (Пат), 920, 919, 935/2, 934/1, 970 (Пат), 1824/2 (Пат), 934/4, 936/1, 936/2, 938, 814, 821, 819, 802, 824, 823, 813, 811, 809/2, 809/1, 825/1, 827, 826/1, 805, 803, 717, 713, 716, 700 (Пат), 712, 711, 734, 735, 717, 732/2, 736/2, 707/10, 707/12, 707/9, 707/1, 741, 706, 1799/2 (Течни води), 742, 754, 756/2, 757 (Пат), 756/1, 753, 743, 750, 748, 1798 (Пат), 788, 787, 785/2, 784, КО Биљановце (КП 88/1, 88/2, 87/2, 87/1, 764 (Пат)), КП 781/1 (Пат), 778/7, 778/4, 777/1, КО Биљановце (КП 29/2, 28/10), КП 776/5, како дел од плански опфат за село Доброшане, КО Доброшане – Општина Куманово;
 23. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документацијаза КП 18/2, м.в. Аништа, КО Доброшане-вон г.р. – Општина Куманово;
 24. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документацијаза КП 154/2, м.в. Гробишта, КО Черкеско Село – Општина Куманово;
 25. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документацијаза КП 261/1, м.в. Вирови, КО Јачинце – Општина Куманово;
 26. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документацијаза КП 870/2, м.в. Ѕебарник, КО Куманово – Општина Куманово;
 27. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документацијаза КП 1379/4 и 1385-дел, м.в. Дутев Чивлик, КО Куманово – Општина Куманово;
 28. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документацијаза КП 2148, м.в. Османов Рид, КО Куманово – Општина Куманово;
 29. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документацијаза КП 3267, м.в. Село, КО Винце – Општина Куманово;
 30. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документацијаза КП 12141/3, м.в. Банево Трло, КО Куманово – Општина Куманово;
 31. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за усогласување на намената на земјиштето предвидена со важечки ГУП ЗП – зелени површини во Г2 лесна и незагадувачка индустрија за дел од УЕ 2 дел од УБ 86 за КП 10186, КП 10185/1 и 10184/1во Општина Куманово;
 32. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за усогласување на намената на земјиштето предвидена со важечки ГУП СЗ –социјална заштита во А1 домување во стамбени куќи за дел од УЕ „Бајрам Шабани“ дел од УБ 56 во Општина Куманово;
 33. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за усогласување на намената на земјиштето предвидена со важечки ГУП СЗ –социјална заштита во А1 домување во стамбени куќи за дел од УЕ „Тоде Мендол“ дел од УБ 60 во Општина Куманово;
 34. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се намали профилот на Собирната ул. „Тоде Думба“ од раскрсницата со ул. „Народна Револуција“ до раскрсницата со ул. „Драган Стопаревиќ“ во ГУП за град Куманово за дел од УЕ „Трета МУБ“ дел од УБ 49 и УБ 50 – Општина Куманово;
 35. Предлог – Решение за именување на претставник од Општината Куманово,  за член на Управниот одбор на ЈЗУ Здравствен дом ‘‘Куманово‘‘ – Куманово;
 36. Предлог – Решение за предлагање на претставник од Општината Куманово,  за член на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштинскиот центар за социјална работа – Куманово;
 37. Предлог – Решение за именување на претставници од Општината Куманово за членови на Училишниот одбор во Основното училиште “Бајрам Шабани” – Куманово;
 38. Предлог – Решение за именување на претставници од Општината Куманово за членови на Училишниот одбор во Основното училиште “Наим Фрашери” – Куманово;
 39. Предлог – Решение за именување на претставници од Општината Куманово за членови на Училишниот одбор во Основното училиште “Јероним Де Рада” – с. Черкези;
 40. Предлог – Решение за разрешување и именување на претставникод Општината Куманово за член на Училишниот одбор во Основното училиште “Магдалена Антова” – с. Карпош;
 41. Предлог – Решение за разрешување и именување на претставникод Општината Куманово за член на Училишниот одбор во Основното училиште “Кочо Рацин” – Куманово;
 42. Предлог – Решение за разрешување и именување на претставникод Општината Куманово за член на Училишниот одбор во Основното училиште “Браќа Рибар” – с. Табановце;
 43. Предлог – Решение за разрешување и именување на член на Управниот одбор на Јавното претпријатие “Чистота и зеленило” Куманово,
 44. Предлог – Решение за давање согласност на Статутот на Јавната општинска установа за деца – Детска градинка „Ангел Шајче“ – Куманово;
 45. Предлог – Решение за давање согласност на Правилникот за организација и систематизација на работните места во ЈОУДГ „Ангел Шајче“ – Куманово