Дваесет и седмата седница на Советот на Општината Куманово


На  30 октомври (четврток), ќе се одржи дваесеt и седмата седница на Советот на Општина Куманово. На дневен ред се следниве точки:

 • Усвојување на записниците од Дваесет и четвртата и Дваесет и петтата седница на Советот на Општина Куманово
 • Предлог – Измена и дополнување на Планот на програми за развој на Општината Куманово за 2014 година;
 • Предлог – Програма за изменување и дополнување на Програмата за уредување на градежно земјиште, изградба и одржување на комунална инфраструктура на град Куманово за 2014 година;
 • Финансиски извештај за работење на ЈП ‘‘Куманово – паркинг‘‘ – Куманово за период од 01.04.2014 – 30.06.2014 година;
 • Извештај за финансиско работење на ЈП ‘‘Куманово – паркинг‘‘ – Куманово за период од 01.07.2014 – 30.09.2014 година;
 • Програма за измена на Програмата за работа на ЈП ‘‘Куманово – паркинг‘‘ – Куманово за 2014 година;
 • Програма за измена на Програмата за користење, одржување, реконструкција и изградба на јавно осветлување на подрачјето на Општина Куманово за 2014 година;
 • Програма за измена и дополнување на Програма за одржување јавна чистота на јавни сообраќајни површини во Куманово за 2014 година;
 • Програма за измена и дополнување на Програма за уредување и одржување на градско зеленило во Куманово за 2014 година;
 • Предлог – Измени и дополнувања на Буџетот на Општина Куманово за 2014 година;
 • Финансиски извештај за работа на ЈП ‘‘Пазаришта‘‘ – Куманово за период Април-Јуни 2014 година;
 • Предлог – Решение за давање согласност на Ценовник на услуги на ЈП ‘‘Пазаришта‘‘ – Куманово;
 • Предлог – Решение за давање согласност на Одлуката на ЈП ‘‘Пазаришта‘‘ Куманово за определување на пазарни денови;
 • Предлог – Одлука за измена и дополнување на Одлуката за определување на работно време на зелените пазари во Куманово и на пазарот за продажба на добиток;
 • Годишен Извештај за работа на Јавната општинска установа за деца – Детска градинка  ‘‘Ангел Шајче‘‘ – Куманово за учебната 2013/2014 година;
 • Годишна Програма за работа на Јавната општинска установа за деца – Детска градинка  ‘‘Ангел Шајче‘‘ – Куманово за учебната 2014/2015 година;
 • Информација за изборниот предмет ‘‘Јазик и култура на Ромите‘‘ во општинските основни училишта во учебната 2014/2015 година;
 • Предлог – Одлука за донесување на Измена и дополна на ДУП за дел од У.Е. “Панче Пешев”, дел од Урбан блок 41, Плански опфат меѓу ул. “Октомвриска Револуција”,                     ул. “Доне Божинов” и ул. “Новопроектирана 100” – Општина Куманово;
 • Предлог – Одлука за донесување на ДУП за дел од У.Е. “Долно Којнаре”,  дел од Урбан блок 5, Плански опфат меѓу магистрален пат М-2, граница на урбан опфат на Куманово, ул. “100”, ул. “Доне Божинов” и регулација на Којнарска река–Општина Куманово;
 • Предлог – Одлука за одобрување на иницијатива за изработка на Детален урбанистички план за дел од УЕ „Долно Којнаре“, дел од УБ 4 и 5, плански опфат меѓу Државен пат А1 Скопје-Белград, дражавен пат А2 Скопје –  Крива Паланка, крак 1 на ул. „Никола Тесла“, крак 5 на ул. „Никола Тесла“, крак 2 и 3 на ул. „Никола Тесла“, ул. „Никола Тесла“ и крак 4 на ул. „Никола Тесла“ – Општина Куманово;
 • Предлог – Одлука за одобрување на иницијатива за изработка на Детален урбанистички план за дел од УЕ „Перо Чичо“, дел од УБ 18, плански опфат меѓу ул. „Ѓорче Петров 1“, ул. „Ѓорче Петров 2“, ул. „1“, ул. „Ѓорче Петров 3“ и граница на Пешачка патека- Општина Куманово;
 • Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за усогласување на намената на земјиштето предвидена со важечки ГУП ЗП (зелени површини) во А1 домување во семејни куќи, за дел од УЕ 1 дел од УБ 21 за дел од КП 19749- Општина Куманово;
 • Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 1471/9, м.в. Озирон, КО Доброшане-вон г.р. – Општина Куманово;
 • Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за плански опфат меѓу Плански опфат на Град Куманово (ГУП), КО Куманово (КП 4112), КП 56/24, 56/54, 56/53, 56/1, 56/52, 56/51, 56/33, 56/55 (Улица), 56/34, 61, 59, 71, 70, 761/2, 114 (Улица), 764 (Пат), 110, 103, 106, 104, 767 (Пат), 122, 124, 123, 127, 129, 131, 132, 133, 135, 238, 233 (Река), 231, 232 (Пат), 165 (Пат), 762 (Река), 202, 221, 528, 527, 526, 525, 530, 765 (Пат), 212, 573, 571, 569 (Пат), 566, 563, 560, 559, 558, 555, 554, 552, 551, 550, 549, 548, 601, 766 (Пат), 522, 520, 258, 517, 516, 513, 515, 514, 768 (Пат), 275/2, 272/2, 276, 277, 281, 278/2, 280, 291/5, 291/6, 289, 292, 294/5, 294/6, 294/11, 294/10, 294/1, 297, 300, 302, 313, 312, 769 (Пат), 316/2, 316/6, 316/4, 323, 319/13, 317, 309, 310, 67, 66, 318/1, 319/12, 322/3, 321/7, 321/9, 321/8, 324/3, 324/13, 324/5, 324/7, 324/9, 324/2, 327/1, 328/3 (Улица), 328/4, 329/2, 330/8, 330/7, 15/6, 15/3, 14/2, 12, 7/13, 7/14, 6/19, 6/14, 6/13, 5/4, 4/11, 4/10, 4/9, 4/5, 4/4, 4/1, 4/6 (Улица), 1/22 (Улица), како дел од плански опфат за село Биљановце, КО Биљановце и КО Биљановце-вон г.р. – Општина Куманово;
 • Предлог – Одлука за ослободување од комунална такса за јавно осветлување на физички и правни лица – иматели на хидрофори;
 • Предлог – Одлука за партиципирање во иницијативата на Детскиот фонд на Обединети нации – UNICEF за реконструкција на две училници и санитарен јазол во ОУ                      ‘’11 Октомври‘‘ – Куманово;
 • Предлог – Решение за разрешување и именување на член на Управниот одбор на Јавното претпријатие “Водовод” Кумановo