Дваесет и шестата седница на Советот на Општината Куманово


Седницата ќе се одржи на 09 октомври 2014 година (четврток), со почеток во 10:00 часот.

 

 

Дневен ред

 

 • Усвојување на записниците од Дваесет и четвртата и Дваесет и петтата седница на Советот на Општина Куманово

 

 1. Информација за остварување на приходи по основ на даноци и такси за период од 01.01.2014 до 31.08.2014 година;
 2. Информација на превземени мерки и активности од страна на Полициска станица од општа надлежност Куманово во текот на првото полугодие од 2014 година;
 3. Извештај за деловно финансиско работење на ЈП ‘‘Чистота и зеленило‘‘ – Куманово за период Јануари – Март 2014 година;
 4. Извештај за деловно финансиско работење на ЈП ‘‘Чистота и зеленило‘‘ – Куманово за период Април – Јуни 2014 година;
 1. Годишен Извештај за работа на ЈУ Општински ученички дом ‘‘Професор Мијалковиќ“– Куманово за учебната 2013/2014 година;
 2. Годишна Програма за работа на ЈУ Општински ученички дом ‘‘Професор Мијалковиќ“– Куманово за учебната 2014/2015 година;
 3. Годишен Извештај за работа на СОУ Гимназија ‘‘Гоце Делчев‘‘ – Куманово за учебната 2013/2014 година;
 4. Годишен Извештај за работа на СОУ ‘‘Перо Наков‘‘ – Куманово за учебната 2013/2014 година;
 5. Годишен Извештај за работа на ОСТУ ‘‘Наце Буѓони‘‘ – Куманово за учебната 2013/2014 година;
 6. Годишен Извештај за работа на ССОУ ‘‘Киро Бурназ‘‘ – Куманово за учебната 2013/2014 година;
 7. Годишен Извештај за работа на СОУ Гимназија ‘‘Сами Фрашери‘‘ – Куманово за учебната 2013/2014 година;
 8. Годишен Извештај за работа на ОУ “Крсте Мисирков” – Куманово за учебната 2013/2014 година;
 9. Годишен Извештај за работа на ОУ “Браќа Миладиновци” – Куманово за учебната 2013/2014 година;
 10. Годишен Извештај за работа на ОУ ‘‘11-ти Октомври‘‘ – Куманово за учебната 2013/2014 година;
 11. Годишен Извештај за работа на ОУ ‘‘Вук Караџиќ‘‘ – Куманово за учебната 2013/2014 година;
 12. Годишен Извештај за работа на ОУ ‘‘Кочо Рацин‘‘ – Куманово за учебната 2013/2014 година;
 13. Годишен Извештај за работа на ОУ ‘‘Толи Зордумис‘‘ – Куманово за учебната 2013/2014 година;
 14. Годишен Извештај за работа на ОУ ‘‘Христијан Карпош‘‘ – Куманово за учебната 2013/2014 година;
 15. Годишен Извештај за работа на ОУ ‘‘Магдалена Антова‘‘ – с. Карпош за учебната 2013/2014 година;
 16. Годишен Извештај за работа на ОУ ‘‘Вера Которка‘‘ – с. Клечовце за учебната 2013/2014 година;
 17. Годишен Извештај за работа на ОУ ‘‘Браќа Рибар‘‘ – с. Табановце за учебната 2013/2014 година;
 18. Годишен Извештај за работа на ОУ ‘‘Карпош‘‘ – с. Умин Дол за учебната 2013/2014 година;
 19. Годишен Извештај за работа на ОУ ‘‘Бајрам Шабани‘‘ – Куманово за учебната 2013/2014 година;
 20. Годишен Извештај за работа на ОУ ‘‘Наим Фрашери‘‘ – Куманово за учебната 2013/2014 година;
 21. Годишен Извештај за работа на ОУ ‘‘Јероним Де Рада ‘‘ – с. Черкези за учебната 2013/2014 година;
 22. Годишен Извештај за работа на ОУ ‘‘Кирил и Методиј‘‘ – с. Романовце за учебната 2013/2014 година;
 23. Годишен Извештај за работа на ОУ ‘‘Битолски Конгрес‘‘ – с. Лопате за учебната 2013/2014 година;
 24. Годишен извештај за работа на Училиште за основно музичко образование „Панче Пешев“ – Куманово за учебната 2013/2014 година;
 1. Предлог – Програма за изменување и дополнување на Програмата за урбанистичко   планирање на подрачјето на Општина Куманово за 2014 година;
 2. Предлог – Програма за измена и дополнување на Програмата за работа во областа на располагањето со градежно земјиште во сопственост на Република Македонија на подрачјето на Општина Куманово за 2014 година;
 3.  Предлог – Одлука за одобрување на иницијатива за изработка на измена и дополна на Детален урбанистички план за дел од У.Е. “Тоде Мендол”  дел од Урбан блок  59  ,плански опфат меѓу државен пат А1 (автопат Е-75 Скопје-Белград), ул. “2001” , ул.”1″  ул. “Тоде Мендол”  и  граница на плански опфат на ГУП– Општина Куманово;
 4. Предлог – Одлука за одобрување на иницијатива за изработка на измена и дополна на Детален урбанистички план за дел од У.Е. “Тоде Мендол”  дел од Урбан блок 62, плански опфат меѓу ул. “Тоде Мендол”, ул.”Перо Илиевски”,  ул. “Рушит Шакири”  и  ул. “1” – Општина Куманово;
 5. Предлог – Одлука за одобрување на иницијатива за изработка на измена и дополна на Детален урбанистички план за дел од У.Е. “Индустрија”  дел од Урбан блок 70, плански опфат меѓу државен пат А1 (автопат Е-75 Скопје-Белград), ул.”Сервисна улица”, граница на КП   – Општина Куманово;
 6. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за усогласување на намената на земјиштето предвидена со важечки ГУП ЗП (зелени површини)  во А1 домување во семејни куќи, за дел од УЕ 1  дел од УБ 21 во Општина Куманово;
 7. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за усогласување на намената на земјиштето предвидена со важечки ГУП ЗП –зелени површини во Г2 лесна и незагадувачка индустрија за дел од УЕ ‘‘11-ти Октомври‘‘ дел од УБ 36 за КП 10638 – Општина Куманово;
 8. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се намали профилот на Собирната ул. ‘‘Никола Вапцаров‘‘ од раскрснициата со улицата ‘‘11-ти Ноември‘‘ до раскрсницата со ул. ‘‘Октомвриска Револуција‘‘ во ГУП за град Куманово за дел од УЕ ‘‘11-ти Ноември‘‘, дел од УБ 66-Општина Куманово;
 9. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се намали профилот на Станбената ул. ‘‘Новопланирана 1‘‘ од раскрснициата со улицата ‘‘ЈНА‘‘ до слепиот завршеток во ДУП за дел од УЕ ‘‘Тоде Мендол‘‘ дел од УБ 63-Општина Куманово;
 10. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши промена на трасата на сообраќајна инфраструктура на пристапната улица крак  на ул.‘‘Трајко Јовановски‘‘ во ДУП за дел од Бедиње дел од УБ 85 -Општина Куманово;
 11. Предлог – Одлука со која не се утврдува потреба од измена на  урбанистичко – планска документација со која ќе се изврши усогласување на намената на земјиштето предвидена со важечки ГУП и ДУП В4 –државни институции со намената на земјиштето на бесправно изградените објети за дел од УЕ ‘‘Центар‘‘ дел од УБ 43 в – Општина Куманово;
 12. Предлог – Одлука со која  не се утврдува потреба од донесување на  урбанистичко – планска  документација со која ќе се изврши промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на ул. ‘‘Борис Кидрич‘‘ во ДУП за УЕ ‘‘Центар‘‘ и УЕ ‘‘Б.С.Гојчо‘‘ дел од УБ 43в и дел од УБ 43 г – Општина Куманово;
 13. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за плански опфат меѓу Регионален пат Куманово-Скопје, ГУП на Град Куманово, КП 150, 149, 148/14, 148/4, 148/8, 148/1, 148/3, 646/2 (Пат), 646/1 (Пат), 119, 643/1 (Река), 101/1, 101/2, 647 (Пат), 111/1, 109, 107, 434/2, 436, 437, 442/2, 442/1, 444, 429/2, 412, 644 (Железничка пруга Белград-Скопје), 226/4, 227/3, 230, 232, 236, 238, 648 (Пат), 377, 376/1, 241, 242/1, 242/3, 374/1, 372, 362/3, 362/1, 649 (Пат), 343, 345, 339, 338, 337, 336, 327, 318, 280, 281/1, 281/2, 306, 314, 316, 317, 320, 645 (Пат), КО Љубодраг (КП 33/1, 32/1, 32/2, 29/3, 29/2, 29/8, 29/7, 29/6, 29/5, 29/4, 29/20, 29/18, 29/17, 29/15, 29/14, 29/1, 29/10, 29/13), како дел од плански опфат за село Черкеско Село, КО Черкеско Село – Општина Куманово;
 14. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за плански опфат меѓу Регионален пат Куманово-Скопје, КП 26724, 26716, 26717, 26718, 26708, 26709, 26712, 26711, 26710, 26665/2, 26664/2, 26486, 26488, 26500, 26499, 26498, 26515, 26525, 26519 (Пат), 26552 (Пат), 26462, 26463, 26464, 26460/1, 26728/1, 26460/9, 26460/6, 24464, 26404, 26407, 26401, 4839 (Пат), 26397, 26381, 26382, 26383, 26384, 26728 (Пат), 26409/1, 26412/1, 26416, ГУП на Град Куманово, КП 26426 (Пат), 26425/1, 26423, 26428/2, 26429 (Пат), 26570, 26552 (Пат), 26569, 26528/1, 26527, 26526/2, 26503/2, 26503/1, 26650, 26651, 26652 (Пат), 26731 (Пат), 26649, 26646/1, 26646/2, 26645, 26637, 26730/1 (Пат), 26636/2, 26600/4, 26600/3, 26600/1, 26582, 26570/1, 26574/2, 26570/2, 26570/3, 26587, 26588, 26589, како дел од плански опфат за населено место Железничка Станица, КО Куманово – Општина Куманово;
 15. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за плански опфат меѓу КП 3164 (Пат), 3148, 1717, 1715, 1714, 1713, 1712/1, 1712/2, 1707, 1706, 1749/1, 3163 (Пат), 1379, 1378, 3162 (Пат), 1364, 1365, 1368, 1369, 1370, 1377/2, 1373/1, 1374/1, 1374/2, 1372, 3161 (Пат), 1751/6, 1751/10, 1756/1, 1756/3, 1757/2, 1758, 1788/2, 1764, 1785, 1784/1, 1783, 1769, 1768, 1223, 1213, 1222, 1219, 1231, 1232/2, 3152 (Пат), 809/3, 812/1, 809/4, 821, 820, 815/1, 819, 818, 815/3, 816, 823, 825, 800/2, 3157 (Пат), 799/2, 798/2, 796/1, 796/2, 794/2, 794/3, 791/1, 791/2, 788, 784/2, 784/3, 784/4, 781, 744, 745, 747, 736, 733, 726/6, 726/1, 726/10, 726/9, 577/1, 574 (Река), 566/2, 3154 (Пат), 878, 873/2, 859, 857, 855, 872, 871, 862/2, 850, 854, 848/2, 846, 845, 844, 843, 841/2, 840/3, 840/2, 840/1, 835, 3158 (Пат), 1147, 1148, 1162, 1161, 1160, 1163, 3166 (Пат), 3159 (Пат), 1169, 1168, 1171, 1170/2, 1172 (Пат), 2359, 2225, 2221, 2230, 2231, 2233, 2216, 2196, 2195/1, 2195/2, 2197/2, 2200, 2201, 2213, 2204, 2205, 2206, 2211/2, 2212, 3165 (Пат), 2256, 2257 (Пат), 2139/3, 2142, 2150/1, 2150/2, 2150/3, 2150/4, 2147/6, 2149/1, 2147/5, 2147/7, 2147/3, 2147/2, 2147/1, 2135, 2134/2, 2155, 2154, 2161, 2160, 2175, 2173, 2172, 2177, 2170, 1885/2, 1886, како дел од плански опфат за село Горно Коњаре, КО Горно Коњаре – Општина Куманово;
 16. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 851, м.в. Село, КО Тромеѓа – Општина Куманово;
 17. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 1460 и 1733/2, м.в. Озирон, КО Доброшане-вон г.р. – Општина Куманово;
 18. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 3434, м.в. Амалинска Маала, КО Четирце – Општина Куманово;
 19. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 3902, м.в. Мачја Глава, КО Куманово – Општина Куманово;
 20. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 12149/2, м.в. Банево Трло, КО Куманово – Општина Куманово;
 21. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 16/4, м.в. Аништа, КО Доброшане-вон г.р. – Општина Куманово;
 22. Предлог – Одлука за исплата на еднократна парична помош од Буџетот на Општина Куманово за 2014 година;
 23. Предлог – Решение за именување на претставник од Општината Куманово,  за член на Управниот одбор на ЈЗУ Здравствен дом ‘‘Куманово‘‘ – Куманово;
 24. Предлог – Решение за предлагање на претставник од Општината Куманово,  за член на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштинскиот центар за социјална работа – Куманово;
 25. Предлог – Решение за разрешување и именување на член на Управниот одбор на Јавното претпријатие “Куманово – паркинг” Куманово;
 26. Предлог – Решение за именување на претставници од Општината Куманово за членови на Училишниот одбор во Основното училиште “Бајрам Шабани” – Куманово;
 27. Предлог – Решение за именување на претставници од Општината Куманово за членови на Училишниот одбор во Основното училиште “Наим Фрашери” – Куманово;
 28. Предлог – Решение за именување на претставници од Општината Куманово за членови на Училишниот одбор во Основното училиште “Јероним Де Рада” – с. Черкези;
 29. Предлог – Решение за разрешување и именување на претставник од Општината Куманово за член на Училишниот одбор во Основното училиште “Браќа Рибар” – с. Табановце;
 30. Предлог – Одлука за формирање на Комисијата за процена и утврдување на висината на штетата од природни непогоди и други несреќи на подрачјето на Општина Куманово;
 31. Предлог – Одлука за давање на користење на недвижна ствар – дел од подрумскиот простор во зградата на поранешните општествено -политички организации (Комитет)

 

Напомена: Во прилог на годишните извештаи за учебната 2013/2014 година на основните и средните училишта во Општината, на увид Ви се доставуваат и годишните програми на истите, кои што согласно чл. 35 став 6 од Законот за основното образование и чл. 29 став 7 од Законот за средното образование, се сметаат за донесени.