Дваесет и втора седница на Советот на Општината Куманово


Седницата ќе се одржи на 11јуни 2014 година (среда), во кружната сала на зградата на поранешните општествено – политички организации, со почеток во 10:00 часот.

 

Дневен ред

 

 1. Тримесечен извештај за финансиско работење на ЈП ‘‘Водовод‘‘ – Куманово од 01.01.2014 – 31.03.2014 година;
 2. Предлог – Решение за давање согласност на Одлуката за утврдување на минимална цена за рекламирање на простор од водна кула при Филтер станица на ЈП ‘‘Водовод‘‘ – Куманово;
 3. Тримесечен извештај за финансиско работење на ЈП ‘‘Куманово – гас‘‘ – Куманово од 01.01.2014 год. до 31.03.2014 година;
 4. Предлог – Решение за давање согланост на Ценовникот за дополнување на Ценовникот за висината, условите и начинот на плаќање на такса за приклучок на дистрибутивен гасоводен систем на ЈП ‘‘Куманово – гас‘‘ Куманово на територија на Општина Куманово;
 5. Предлог – Одлука за донесување на ДУП за дел од У.Е. “Тоде Мендол”, дел од Урбан блок 61, Плански опфат меѓу ул. “Тоде Мендол”, ул. “Киро Антевски” и ул. “1” – Општина Куманово;
 6. Предлог  – Одлука за донесување на  ДУП за дел од У.Е. “Тоде Мендол”, дел од Урбан блок  63, Плански опфат меѓу ул. “Трета МУБ”, ул. “Орце Николов”, ул. „Вук Караџиќ“  и ул. “ЈНА” Општина Куманово;
 7. Предлог – Одлука за донесување на  Измена и дополна на Детален урбанистички план за дел од У.Е. “Панче Пешев”, дел од Урбан блок 42,Плански опфат меѓу ул. “Димитар Влахов”,  ул.”Партизанска”, ул. “Подземна” и ул. “Подземна Ленинова”- Општина Куманово;
 8.  Предлог – Одлука за донесување на  ДУП за дел од У.Е. “Бедиње”,  дел од Урбан блок 85, Плански опфат меѓу ул. “11-ти Ноември”, ул.”Новопланирана”,ул. “Трајко Јовановски” и граница на урбана единица – Општина Куманово;
 9. Предлог – Одлука за донесување на ДУП за дел од У.Е. “Х.Т.Карпош”, дел од Урбан блок 64-е, Плански опфат меѓу ул. “Киро Фетак”, ул.”Х.Т.Карпош”, ул. “Јане Сандански” и ул. “Трст” – Општина Куманово;
 10. Предлог – Одлуказа донесување на Измена и дополна на Детален урбанистички план за дел од У.Е. “Х.Т.Карпош”, дел од Урбан блок 64-м, Плански опфат меѓу ул. ‘‘11-ти Октомври‘‘, крак на ул. “11-ти Октомври”, ул.”Борис Кидрич”и ул. “Љубе Гачев”- Општина Куманово;
 11. Предлог – Одлука за донесување на ДУП за дел од У.Е. “Перо Чичо”, дел од Урбан блок 16,  Плански опфат меѓу ул. “Веселин Маслеша” и ул.”Анѓа Ранковиќ”– Општина Куманово;
 12. Предлог – Одлуказа утврдување на Нацрт – Измена и дополна на Детален урбанистички план за дел од У.Е. “Х.Т.Карпош”, дел од Урбан блок 64-и и 64-з, Плански опфат меѓу ул. “Гоце Делчев”, бул.”Трета МУБ”, ул.”Пролетерски Бригади”,крак на ул.”Х.Т.Карпош”, ул.”Карл Маркс”, ул.”Борко Танев”, ул.”Вардарска” и ул.”Трст” – Општина Куманово;
 13. Предлог – Одлука за утврдување на Нацрт –  Детален урбанистички план за дел од У.Е. “Бајрам Шабани”, дел од Урбан блок 55-г и дел од Урбан блок 54, Плански опфат меѓу ул. “Франц Розман”,  КП 23706, КП 23703/2,ул. “Максим Горки” и пешачка улица  – Општина Куманово;
 14. Предлог – Одлука за утврдување на Нацрт – Детален урбанистички план за дел од У.Е. “Стари Лозја”, дел од Урбан блок 13, Плански опфат меѓу ул. “Ајдучка Чешма”, ул.”Ајдучка Чешма 1″ ул.”Ајдучка Чешма 2″ и ул.”Ајдучка Чешма 3″ – Општина Куманово;
 15. Предлог – Одлука за утврдување на Нацрт – Детален урбанистички план за градежна парцела на КП 15777, КП 15778, КП 15779  за дел од УЕ ‘‘11-ти Ноември‘‘, за дел од УБ 67, плански опфат на ул. ‘‘Страшко Арсов‘‘ – Општина Куманово;
 16. Предлог – Одлука за утврдување на Нацрт – Детален урбанистички план за дел од УЕ ‘‘Б.С.Гојчо‘‘ УБ 44 за градежна парцела на КП 19467/1 и КП 19467/2, плански опфат на ул. ‘‘Љупчо Арсов‘‘ – Општина Куманово;
 17. Предлог Одлука за утврдување на Нацрт – Детален урбанистички план за дел од У.Е. “Бајрам Шабани”, дел од Урбан блок 56, Плански опфат меѓу ул. “Бајрам Шабани”, ул.”Ѓуро Ѓаковиќ”, ул.”Перо Наков” и ул.”Кузман Јосифовски Питу” – Општина Куманово;
 18. Предлог – Одлука за утврдување на Нацрт – Детален урбанистички план за дел од У.Е. “Перо Чичо”,  дел од Урбан блок 17, Плански опфат меѓу ул. “Стеван Филиповиќ”, ул.”30-ти Јули”, ул.”6-ти Април” и ул.”Ѓуро Пуцар Стари” – Општина Куманово;
 19. Предлог – Одлука за одобрување на иницијатива за изработка на  Детален урбанистички план за дел од У.Е. “Центар”, дел од Урбан блок 43-а,плански опфат меѓу ул. “Кирил и Методиј”, ул.”Толи Зордумис”, бул. “Трета МУБ”, КП 17880 и ул. “Пристапна”– Општина Куманово;
 20. Предлог – Одлука за одобрување на иницијатива за изработка на Детален урбанистички план за дел од УЕ ‘‘Х.Т.Карпош‘‘ и дел од УЕ ‘‘Центар‘‘дел од УБ 64-л и дел од УБ 43-в, плански опфат меѓу ул. ‘‘11-ти Октомври‘‘, ул. ‘‘Гоце Делчев‘‘, ул. ‘‘Борис Кидрич‘‘, ул. ‘‘Вардарска‘‘ и крак на ул. ‘‘11-ти Октомври‘‘ – Општина Куманово;
 21. Предлог – Одлука за за одобрување на иницијатива за изработка на  Детален урбанистички план за дел од У.Е. “Тоде Мендол”,  дел од Урбан блок 60, плански опфат меѓу ул. “Правда Спасовска”, ул. “Васа Пелагиќ”, ул. “Веселин Вујовски”и ул. “Есперанто”– Општина Куманово;
 22. Предлог – Одлука за одобрување на иницијатива за изработка на Детален урбанистички план за дел од У.Е. “Тоде Мендол”, дел од Урбан блок 59, плански опфат меѓу ул. “Веселин Вујовски”, ул. “1”, КП 25420, ул. “302”и ул. “301”– Општина Куманово;
 23. Предлог – Одлука за одобрување на иницијатива за изработка на Детален урбанистички план за дел од У.Е. “Индустрија”, дел од Урбан блок 83, плански опфат меѓу ул. “11-ти Ноември”, регулација на река Липковка, КП 9700 и  КП 9691 – Општина Куманово;
 24. Предлог – Одлука за одобрување на иницијатива за изработка  на измена и дополна на Детален урбанистички план за една парцела за КП 21466/1, КП 21466/3 за дел од У.Е. “Бајрам Шабани”,   Урбан блок 56,Плански опфат на ул. “Поток Серава”– Општина Куманово;
 25. Предлог – Одлука за одобрување на иницијатива за изработка на Детален урбанистички план за дел од У.Е. “Бедиње”, дел од Урбан блок 85, Плански опфат меѓу ул. “11-ти Ноември”, ул. “Трајко Јовановски”, ул. “Новопланирана 1”, ул. “Трајко Јовановски”, КП 10084/1, КП 10084/2 и ул. „Новопланирана 2“ – Општина Куманово;
 26. Предлог – Одлука за одобрување на иницијатива за изработка на Измена и дополна на Детален урбанистички план за една парцела за КП 15967, У.Е. “11-ти Ноември”,Урбан блок 64, Плански опфат меѓу ул. “Србо Томовиќ”и ул. “Вера Јоциќ”– Општина Куманово.
 27. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација  за КП 4076/2  м.вДрење КО Четирце-Општина Куманово;
 28. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација  за КП 1658/2  м.вБардово КО Пчиња-Општина Куманово;
 29. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документацијасо која ќе се изврши проширување на планскиот опфат на град Куманово, за КП 2215 и 2216/1 м.в Коњарска Река  -Општина Куманово;
 30. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документацијасо која ќе се изврши проширување на планскиот опфат на град Куманово, за КП 19868 м.в Пуковско  -Општина Куманово;
 31.  Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација  за КП 1142/2  м.в Гробишта, КО Скачковце- Општина Куманово;
 32.  Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација  за КП 74/1  м.вДуп, КО Студена Бара-Општина Куманово;
 33.  Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација  за КП 685/5, КО Доброшане-Општина Куманово;
 34.  Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација со која предвидената сообраќајна инфраструктуракрак на пристапна улица  ‘‘Шумадиска‘‘ во ДУП за УЕ ‘‘11-ти Ноември‘‘ УБ 65-з  нема да се реализира – Општина Куманово;
 35.  Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документацијаза плански опфат меѓу Регионален пат Куманово-Свети Николе, улица ‘‘110‘‘, улица ‘‘100‘‘, Пат Крива Паланка-Свети Николе, улица ‘‘7‘‘, КП 7203/6, 7203/7, 7203/8, 7199, 5480/1, 5509, 5509/5, 5509/8, 5509/9, Автопат Куманово-Крива Паланка, КП 1839/1, 1837/3, 1837/4, 1836/3, 1836/1, 1831/1, 1842, 1837/1, 1845/3, 1845/2, 1845/1, 1848, 1844, 1843/2, 1843/2, 1855/1, 1855/2, 1829, 1831, 1857/3, 1857/1, 1858/4, 1858/6, 1859, 1784, 1858/12, 1827, 1828, 1822, 1786, 1790, 1788, 1789, 1791, 1792, 1793, 1797/1, 1797/4, 1797/5, 1797/6, 1730/1, 1725, 1726, 1727/1, 1727/2, 1728/1, 1728/3, 1729/2, 1740, 1741, 1742, 1743, 1748/1, 1748/2, 1709/1, 1711, 1715/1, 1718, 1717, 1714, 1712, 1709/3, 1706, 1705, 1764, 1761, 1675/2, 1696, 1697, 1698, 1687/2, 1686/2, 1682, 1678, 1679, 1616, 1617, 1646, 1649, 1648/2, 1638/1, 1638/2, 1638/3, 1635/4, 1623, 1624, 1627, 537 (Пат), 545, 546, 550, 552/1, 553/1, 556, 4830 (Пат), 564/13, 564/12, 564/3, 564/2, 564/4, 565, 566, 578/3, 577, 578/1, 1514 (Пат), 1499, 1500, 1502, 1503, 1504, 1505/2, 1506, 1508/1, 1507, 1501, 1497, 1495, 1489, 1490, 1479, 1478, 1515 (Пат), 1535/1, 1531/1, 1532/2, 1531/3, 1530, 1527/1, 1528, 1529/1, 1529/3, 1526/6, 1526/2, 1525/3, 1524, 1537, 1538, 1540, 1560, 1563, 1565, 1556/2, 1579, 1580, 1582, 1577, 1576, 5931, 5934, 5935, 5936, 5976, 5975, улица ‘‘200‘‘, улица ‘‘180‘‘, КП 5117, 5131, 5114, 5113, 5112, 5111, 5109, 5107, 5106, 6223, 6217, 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406, 1413, 1462, 1463, 1464, 1465/1, 1468/1, 1459/1, 1459/3, 1468/3, 1468/4, 1466, 1470/2, 1472, 1473, 1471, 1469, 1454, 1442, 1443, 1444, 1449, 1448, 1414, 1415, 1416, 1417, 1435/2, 1435/1, 1435/6, 1433, 1432, 1375, 1425, 1424, 1374, 1366, 1365, 1358, 1419, 26158/1 (Пат), 6309, 6308, 6307, 6300, 6298, 6288, 6288/2, 6286, 6285, 6282, 6281, 6279, 6274, 6270, 6271, 6267, 6266, 6262, 6292, 6293, 6317, 6319, 6205, 6182, 6320, 6323, 6344, 6346, 6347, 6348, 6129, 6373, 6369, 6368, 6367, 6366, 6365, 6364, 6488, 6394, 6413, 6420, 6486, 6487, 6489, 6490, 6364, 6501, 6492, 6504, 6497, 6496, 6499, 6502, 26158/2, 6342, 6341, 6340, 6339, 6338, 8385, 6557, 6550, 6551, 6561, 6609, 6561, 6639, 6637, 6640, 6605, 6592, 6593, 6586, 6591, 6589, 6562, 6573, 6572, 6566, 6565, 6564, 6563, 8378, 8377, 8345, 8342, 26169, 8339, 8315, 8316, 8318, 8299, 8302, 8279, 8278, 8281, 8282, 8277, 8276, 8265, 8919, 8917, 8913/2, 8927, 8912, 8910, 8909, 8906, 8624, 8630, 8626/1, 8617, 8603, 8601, 8600, 8602, 8593, 8591, 8414, 8416, 8417, 8418, 8419, 8420, 8430, 8439, 8440, 8438, 8436/2, 8448, 8452, 8444, 8454, 8458, 2635/1, ул. ‘‘Ајдучка Чешма‘‘, како дел од плански опфат за село Карпош, КО Куманово – Општина Куманово;
 36.  Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документацијаза плански опфат меѓу КП4832 (Пат), 283 (Пат), 282, 280, 279, 278, 71, 4820 (Канал), 100, 117/1, 101, 127 (Пат), 210, 211, 222, 224, 229, 228, 227, 232/1, 240/1, 249, 256, 257, 255, 259, 260, 262, 263, 265, 266 (Пат), 267, 271/1, 271/2, 272/2, 273/1, 286/1, како дел од плански опфат за Град Куманово, м.в. Бело Брдо, КО Куманово – Општина Куманово;
 37.  Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документацијаза плански опфат меѓу КП 2518 (Липковска река), КП 2519/4 (Липковска река), КП 2503 (Железничка пруга Бељаковце-Куманово), КП 302, 2488/1 (Железничка пруга Скопје-Белград), 2496, 256, 257, 258, 260, 261, 280, 281, 279, 276, 267, 272, 253, 251, 247, 248, 249, 244, 243, 242, 241, 240, 239, 238, 237, 236, 234, 233, 232, 231, 212, 211, 210, 209, 208, 207, 206, 205, 2486/3, 198, 197, 196, 193, 194, 199, 1042/15, 1042/11, 1042/9, 1138, 1139, 1141, 1142, 1143, 1144, 2512/1, 1164, 1165, 1166, 1167, 1170, 1171, 1029, 1031, 1032/1, 1033, 1034, 1035, 1036, 1038, 1040, 2486/2, 1236, 1238, 1239, 1243/3, 1243/2, 1243/1, 1246, 1007/3, 1276, 1263, 1264, 1266, 1267, 1273, 1274, 1271, 1270, 1683, 1685, 1686, 1688, 1689, 1690, 1691, 1694, 1695, 1697, 2513/1, 1678/1, 1680, 1283, 1282, 1281, 1280, 1279, 1278, 1277, 2509/1, 1581, 1577, 1290, 1289, 1288, 1287/2, 1286/2, 1286/3, 1298, 954, 962, 963, 964, 965, 966, 969, 970, 973, 975, 976, 967, 960, 956, 957, 1304/65, 1304/66, 1304/67, 1304/58, 1304/59, 1304/60, 1304/61, 1304/62, 2487/1, 1305/54, 2483/1, 1305/59, 2508/1, 1308/45, 1308/46, 1308/47, 1308/48, 889, 890, 891, 895, 896, 897, 900, 901, 902, 904, 907, 908, 911, 910, 885, 918, 917, 916, 934, 937, 938, 939, 947, 948, 2483/3, 474, 944, 943, 2506,2484, 642, 639, 634, 627, 622, 610/2, 630, 633, 631, 637, 2483/3, 2483/4, 599, 600, 601, 603, 2485/1689, 690, 693/4, 693/3, 693/2, 693/1, 685, 682, 681/1, 680, 678, 675, 674, 673, 672, 668, 665, 666, 2504/2, 738, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 749, 750, 751, 748, 754, 2504/1, 62, 63, 67, 66, 69, 72, 73, 76, 75, 90, 89, 87, 93, 96, 97, 102/1, 102/2, 102/3, 103, 106, 107/1, 109, 118, 117, 114, 113, 735, 734, 733, 731, 730, 726, 723, 715, 2485/3, 573, 129, 130, 134, 328/2, 328/1, 327, 325, 322, 320, 319, 317, 314, како дел од плански опфат за село Лопате, КО Лопате – Општина Куманово;
 38.  Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документацијаза плански опфат меѓу КП 1492 (Пат), 367, 437, 455, 456, 457, 460, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 354, 352, 350/3, 350/1, 349, 347/1, 345, 342, 1483 (Пат), 284, 1481 (Пат), 166, 1484 (Пат), 168, 271/1, 271/2, 266, 261, 606, 605, 604, 607 (Пат), 608, 729, 728, 727/8, 727/7, 1490 (Пат), 735/1, 735/4, 735/2, 735/7, 735/8, 933/1, 897 (Пат), 927, 928 (Пат), 931, 1497 (Пат), 1045, 1044, 1042/4, 1042/1, 1496 (Пат), 989/6, 993/2, 997, 1481, 998, 853, 851, 865, 866, 868, 1494 (Пат), 847, 1493 (Пат), 829/8, 829/7, 829/6, 829/3, 829/2, 828, 826/1, 827/2, 827/4, 398/2, 397, 396, 369, 26295 (Пат-КО Куманово), како дел од плански опфат за село Тромеѓа, КО Тромеѓа – Општина Куманово;
 39.  Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документацијаза плански опфат меѓуКП 336/3, 332/1, 327, 1483 (Пат),1481, 289, 288, 158, 1484 (Пат), 156/3, 155/3, 152, 1487 (Пат), 162, 286, како дел од плански опфат за село Тромеѓа, КО Тромеѓа – Општина Куманово;
 40.  Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документацијаза плански опфат меѓуКП 317/1, 316, 313, 292/1, 295, 296, 302/2, 302/1, 307/1, 1483 (Пат), 40, 41, 1481 (Пат), 37, 38, 36, 58, 57, 64/1, 64/2, 1486 (Пат), 67, 53, како дел од плански опфат за село Тромеѓа, КО Тромеѓа – Општина Куманово;
 41. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за усогласување на намената на земјиштето предвидена со важечки ГУП Б комерцијални и деловни објекти воА1 домување во семејни куќи за дел од УЕ ‘‘Центар‘‘ дел од УБ 43-гво Општина Куманово;
 42.  Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши промена на трасата на сообраќајна инфраструктура на стамбена улица ул. ‘‘1‘‘ во ДУП за УЕ ‘‘Гоце Делчев‘‘ УБ 29 – Општина Куманово;
 43. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши промена на трасата на сообраќајна инфраструктура на собирната улица ‘‘Козјак‘‘ (во ГУП ул. ‘‘11-ти Ноември‘‘) од раскрсницата со ул. ‘‘11-ти Октомври‘‘ до раскрсницата со ул. ‘‘11-ти Ноември‘‘ за ГУП за дел од УЕ ‘‘11-ти Ноември‘‘ УБ 65-в и 67-в – Општина Куманово;
 44. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документацијаза плански опфат меѓу Регионален пат Куманово-Свети Николе, улица „315“, КП 8525, 8524, 26171 (Пат), 8483, 8515, 8514, 8480, 8481, 8485 (Пат), 8486, 8512, 8488, 8489, 8490, 8493, 12104, 12102, 12101, 12108, 12109, 12110 (Пат), 12111, 12129, 12112, 12128, 12127, 12113, 12115, 12126, 12135, 12122, 12121 (Пат), 12119, 12066, 12065, 12063, 12049, 12051, 12050, улица „14“, КП 11971, 11799, 11791, 11714, 11795, 11776, 11777, 11778, 11809 (Пат), 11779, 11790, 11789, 11800, 11801, 11806, 11807, 11808, 11936, 11838, 11837, 11836, 11827, 11828, 11831, 11832, 11834, 11835/1, 11835/2, 11839, 11840, 11927, 11928, 11929, 11932, 12433, 11933, 12386, 12404, 12403, 11938, 11934, 11939, 11941, 11968, 12137, 12140, 12374, 12373, 12355, 12356, 12357, 12358, 12359, 12367, 12660, 12675, 12674, 12668, 12349, 12351, 12353, 12167, 12165, 12167/2, 12169, 12176, 12198, 12203, 12202, 12226, улица „11“, КП 12210, 12212, 12213, 12214, 12228, 12242, 12237, 12231/1, 12232 (Пат), 12233, 12239, улица „9“, КП 19941, 19940, 12250/1, 12248/1, 12249, 12255, 19906, 19905, улица „1“, КП 19908, 12254, 19924, 19937, 19936, 19933, 19981, 19930, 19929, 19928, 19927, 19926, 19981, Локален пат Куманово-Тромеѓа, 20005, 20006, 20009, 20013, 20016, 20018, 19977, 19973, 19975, 19980, 19942, 19950, 19948, 19946, 19945/1, 19944/1, 19943/1, 2638, 2640, 20045, 2642, 2643, 2646, 2704, 2708, 2710, 2711, 2716, 2717, 2718, 2719, 2715, улица „8“, КП 2721, 2726, 2725, 4838, 2752, 2762, 2763,  како дел од плански опфат за населба Иго Тричковиќ, КО Куманово – Општина Куманово;
 45. Заклучок за исправка на техничка грешка во воведниот дел на Одлуката за утврдување на Нацрт – Детален урбанистички план за дел од У.Е. “Панче Пешев”, дел од Урбан блок 41, Плански опфат меѓу ул. “Октомвриска Револуција”, ул.”Доне Божинов” и ул. “Новопроектирана 100”-Општина Куманово, бр.07-7715/20 од 01 Ноември 2012 година.