Електронско јавно наддавање за земјиште во атар на с.Горно Коњаре, м.в. Новине и м.в.Речица


ПРЕДМЕТ НА ЕЛЕКТРОНСКО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ

 

Предмет на електронското јавно наддавање е градежно неизградено земјиште, сопственост на Република Македонија, предвидено со урбанистички план за вон населено место (УПВНМ)во атар на с.Горно Коњаре, м.в. Новине и м.в.Речица, усвоен од Советот на Општина Куманово со одлука бр.07-4173/13 од 06.04.2011 година со намена:ГОЛЕМИ ТРГОВСКИ ЕДИНИЦИ-Б2, ЛЕСНА И НЕЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА-Г2, ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКСИ-Б5,градежно неизградено земјиште, сопственост на Република Македонија, предвидено со урбанистички план за МЗ „11 Октомври“ –УЕ 2 и УЕ 14, усвоен од Советот на Општина Куманово со одлука бр.09-327/1 од 27.04.1994год со намена:ДОМУВАЊЕ ВО СТАНБЕНИ КУЌИ-А1,согласно Табеларниот преглед во кој се дадени податоци за градежните парцели,број на катастарска парцела опфатена со градежната парцела,класа на намена,површина на парцела,површина за градба,развиена површина за градба,висина до венец,број на катови,процент на изграденост,коефициент на искористеност,број на паркинг места и депозит за учество на електронско јавно наддавање во денари.

ПРЕДМЕТ НА ЕЛЕКТРОНСКО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ