Известување за жители од с.Черкези, општина Куманово

Во ООУ „Јероним Де Рада“, с.Черкези, Куманово, од 21.08.2018 ќе се врашат градежно знаетчиски работи, кои се дел од активности на под-проектот на Проект за општински рурални инвестиции „ Адаптација на ООУ „Јероним Де Рада“, с.Черкези, Куманово“.
Под-проектот е дел од Договорот за ИПА грант бр. МСИП/ИПА/23-2 склучен помеѓу Министерство за финасии и општина Куманово за компонента „ИПА инвестициски грантови“, финансирана од ЕУ во рамките на Проектот за подобрување на општинските услуги.

Në shkollën fillore “Jerome De Rada” s.Cherkezi, Kumanovë, 2018/08/21 do vrashat znaetchiski punimeve të ndërtimit që janë pjesë e aktiviteteve të nën-projektit të projektit Investimet Komunale Rurale “Përshtatja MSHP” Jerome De Rada ” fshati Cherkezi, Kumanovë “.
Nën-projekti është pjesë e Marrëveshjes së Grantit të IPA-s nr. PMU / IPA / 23-2 nënshkruar në mes të Ministrisë së Financave dhe komponent Kumanovë “granteve investuese të IPA-s”, të financuar nga BE-ja në kuadër të projektit për përmirësimin e shërbimeve komunale.

Врати се на врвот
Големина на фонт