Јавни претпријатија


ЈП „ ВОДОВОД “ – Куманово

Директор: Горан Стојковски

тел. (031) 475 540

Веб страна: www.vodovod-kumanovo.com.mk
Програма за работа на ЈП Водовод за 2017 година
Програма за работа на ЈП Водовод за 2016 година
Извештај за работа на ЈП Водовод за 2015 година
Програма за работа на ЈП Водовод за 2015 Година
Извештај за работа на ЈП Водовод за 2014 година
Програма за работа на ЈП Водовод за 2014 година
Извештај за работа на ЈП Водовод за 2013 Година


cistota

ЈП „ ЧИСТОТА И ЗЕЛЕНИЛО “

Директор: Сашо Петрушевски

тел. (031) 437 880
Програма за работа на ЈП Чистота и Зеленило за 2017
Програма за уредување и одржување на градско зеленило за 2017 година
Програма за работа на ЈП Чистота и Зеленило за 2016
Извештај за работа на ЈП Чистота и Зеленило за 2015 година
Програма за работа на ЈП Чистота и Зеленило за 2015 Година
Извештај за работа на ЈП Чистота и Зеленило 2014
Програма за работа на ЈП Чистота и Зеленило за 2014 година
Извештај за работа на ЈП Чистота и Зеленило за 2013 година


 

pazarista-300

ЈП „ ПАЗАРИШТА “

Директор: Илир Саити

тел. (031) 413 004

Програма за работа на ЈП Пазаришта за 2017
Програма за работа на ЈП Пазаришта за 2016
Извештај за работа на ЈП Пазаришта за 2015
Програма за работа на ЈП Пазаришта за 2015 година
Извештај за работа на ЈП Пазаришта за 2014 година
Програма за работа на ЈП Пазариште за 2014 година
Извештај за ЈП Пазаришта за 2013 година


 

ЈП „ КУМАНОВО – ГАС “

Директор: Драган Петровски

тел. (031) 475 579; 475 578
Програма за работа на ЈП Куманово-ГАС за 2017
Програма за работа на ЈП Куманово-ГАС за 2016
Извештај за работа на ЈП Куманово-ГАС за 2015 година
Програма за работа на ЈП Куманово Гас за 2015 година
Извештај за работа на ЈП Куманово Гас за 2014 Година
Програма за работа на ЈП Куманово Гас за 2014 Година
Извештај за работа на ЈП Куманово Гас за 2013 Година


 

ЈП „ КУМАНОВО – ПАРКИНГ “

Директор: Фадиљ Шабани

Централа: 031-451-590
Осветлување: 031 415 009
Паркинг Служба: 031-424-003
Пајак Служба: 031-431-477
Програма за работа на ЈП Куманово-Паркинг за 2017 година
Програма-јавно осветлување 2017 година
П Р О Г Р А М А ЗА ПОВЛАСТЕНО КОРИСТЕЊЕ НА ПАРКИНГ УСЛУГИ НА ЈАВНИТЕ ПАРКИРАЛИШТА И ЈАВНИТЕ ПОВРШИНИ НАМЕНЕТИ ЗА ПАРКИРАЊЕ СО КОИ СТОПАНИСУВА ЈП „КУМАНОВО-ПАРКИНГ“ КУМАНОВО ОД СТРАНА НА ЛИЦА СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ ЗА 2017 ГОДИНА
Програма за работа на ЈП Куманово-Паркинг за 2016 година
Извештај за работа на ЈП Куманово-Паркинг за 2015 Година
Програма за работа на ЈП Куманово Паркинг за 2015 Година
Извештај за работа на ЈП Куманово Паркинг за 2014 Година
Програма за работа на ЈП Куманово Паркинг за 2014 Година
Извештај за работа на ЈП Куманово Паркинг за 2013 Година