Комисии на Совет


Комисија за мандатни прашања, избори и именувања

–          Снежана Захариева (претседател)

Членови:

–          Зоран Маневски

–          Ридван Асани

–          Мирослав Стојановски

–          Зенун Исмаили


Комисија за финансирање и Буџет

–          Зенун Исмаили (претседател)

Членови:

–          Зоран Маневски

–          Оливер Стојмановски

–          Снежана Захариева

–          Мирослав Стојановски


Комисија за локален економски развој

–     Влора Имери (претседател)

Членови:

–          Ивица Костовски

–          Сунчица Јосифова

–          Драган Петковски

–          Бесник Мемети


Комисија за урбанизам

–          Фериз Дервиши (претседател)

Членови:

–          Златка Божиновска

–          Младен Давидовиќ

–          Александар Петров

–          Зоран Маневски


Комисија за комунални дејности

–      Сунчица Јосифова (претседател)

Членови:

–          Ивица Костовски

–          Скендер Алији

–          Бранко Бојковски

–          Јовица Станковски


Kомисија за заштита на животната средина и природата

–          Александар Арсиќ (претседател)

Членови:

–          Влора Имери

–          Христина Краиновиќ

–          Драги Караџински

–          Фитор Сефери


Комисија за образование, култура и спорт

–     Младен Давидовиќ (претседател)

Членови:

–              Валентина Јовановска

–              Влора Имери

–              Зенун Исмаили

–              Ивица Костовски


Комисија за социјална, детска и здравствена заштита

–    Сунчица Јосифова (претседател)

за членови

–    Драги Караџински

–    Драгица Велковска

–    Бесник Мемети

–    Бобан Јаќимовиќ


Комисија за статут и прописи

–          Јовица Станковски (претседател)

Членови:

–             Душица Сеизовска Јовановиќ

–             Бранко Бојковски

–             Фериз Дервиши

–             Александар Арсиќ


Комисија за месна самоуправа

–       Бранко Бојковски (претседател)

Членови:

–             Оливер Стојмановски

–             Ашмет Османовски

–             Ивана Арсеновска

–             Ридван Асани


Комисија за одбележување на празници и манифестации и доделување на награди и признанија

–          Снежана Захариева (претседател)

Членови:

–     Александар Петров

–      Александар Арсиќ

–      Ридван Асани

–      Тони Трајковски


Комисија за еднакви можности помеѓу мажите и жените

–          Драгица Велковска (претседател)

Членови:

–          Душица Сеизовска Јовановиќ

–          Скендер Алији

–          Златка Божиновска

–          Валентина Мициќ


Комисија за безбедност, безбедност во сообраќајот и противпожарна заштита

–          Борислав Додевски (претседател)

Членови:

–          Валентина Мициќ

–          Александар Петров

–          Скендер Алији

–          Саша Николиќ