Листа на услуги понудени преку опцијата Е-Општина:


 

1.Пристап до информаации од јавен карактер
2.Издавање на Решение со утврдена даночна основа за данок на промет на недвижност и решение за даночно ослободување.
3.Издавање на Рeшение за утврдена даночна основа за данок на наследство и подарок и Решение за даночно ослободување.
4.Издавање на Решение за данок на имот
5.Издавање на Комунална такса за фирма односно назив на деловна просторија
6.Постапка за поднесување на пријава за исполнети минимално-технички услови за вршење на угостителска дејност и евиденција на угостителите кои отпочнуваат со работа на подрачјето на Општина Куманово
7.Постапка за бришење од регистарот на физички лица кои вршат туристичка дејност од мал обем
8.Постапка за заверка на нормативите за храна
9.Постапка за категоризација на куќи, станови и соби за издавање од физички лица и селски домаќинства за вршење на угостителски услуги и водење на регистар за категоризирани угостителски објекти
10.Постапка за поднесување на пријава за исполнети минимално-технички услови за вршење на туристичка дејност и евиденција на вршителите на туристичка дејност кои отпочнуваат со работа на подрачјето на Општина Куманово
11.Постапка за поднесување на пријава за исполнување на минимално-техничките услови за вршење на трговија и започнување со работа на продажен или друг деловен објект
13.Постапка за поднесување на Пријава за промена на минимално-техничките услови за вршење на угостителска дејност
14.Постапка за поднесување на пријава за часот на отпочнување на работното време и распоредот на работното време и евиденција за работното време на туристичките агенции што работат на подрачјето на Општина Куманово
15.Постапка за поднесување на пријава за часот на отпочнување на работното време и распоредот на работното време и евиденција за работното време на угостителските објекти што работат на подрачјето на Општина Куманово
16.Постапка за престанок на важење на решението за упис во регистарот на физички лица кои вршат угостителска дејност од мал обем
17.Постапка за упис во регистарот на физички лица кои вршат туристичка дејност од мал обем
18.Постапка за упис во регистарот на физички лица кои вршат угостителска дејност од мал обем
19.Пријава за утврдена нерегуларност до Комунална инспекција
20.Пријава за утврдена нерегуларност до Градежна инспекција
21.Пријава за утврдена нерегуларност до Заштита на животна средина и екологија
Патен сообраќај
22.Пријава за утврдена нерегуларност за јавни патишта
23.Пријава за утврдена нерегуларност за домување во станбени единици
24.Пријава за утврдена нерегуларност за угостителска и туристичка дејност
25.Издавање на еднократна парична помош
26.Субвенционирање на трошоци за комунални услуги
27.Субвенционирање на трошоци ја јавен градски превоз
28. Идавање на одобрение за градење, доградба и надградба;
29. Измени во текот на изградбата;
30. Промена на инвеститор;
31. Издавање на одобрение за употреба на градба;
32. Издавање на одобрение за реконструкција;
33. Издавање на одобрение за пренамена;
34. Издавање на одобрение за адаптација
35. Одобрение за подготвителни работи;
36. Одобрување на идеен проект;
37. Издавање на решение за изведување на градби за кои не е потребно одобрение за градење.
38.Времена измена на режим на сообраќај и контролиран режим на сообраќај
39.Издавање на лиценца и извод за општински линиски превоз на патници
40.Издавање на лиценца и извод за вршење на авто-такси превоз
41.Одобрение за вршење на дејност пред деловен објект и Одобрение за привремено користење на јавно уредени површини пред деловен објект
42.Промена на барател за утврдување на правен статус на бесправно изграден објект
43.Промена на адреса
44.Одобрување на елаборат за заштита на животната средина
45.Издавање потврда за припадност во градежен реон
46.Издавање на потврда дека има поднесено барање за легализација
47Издавање на извод од урбанистичка документација
48.Издавање на извод од урбанистичка документација

Врати се на врвот