Локални јавни установи од сферата на културата


ЈОУ – Библиотека „ Тане Георгиевски “

Директорка: Нада Ивановска

тел. (031) 414 334