Локални јавни установи од сферата на културата


ЈОУ – Библиотека „ Тане Георгиевски “

Директорка: Марјан Петковски

тел. (031) 414 334