Локални јавни установи од сферата на социјалната заштита


ЈОУ – Детска градинска „ Ангел Шајче“

Директор: Марина Алексовска

тел.(031) 413 800


 

Дом за стари лица „ Зафир Сајто “

Директор: Џемаљедин Неџипи

тел. (031) 426 636