Одделение за управување со човечки ресурси


Раководител: Љубинка Трифуновска

e-mail: