Одржана 51-та седница на Советот на општина Куманово

Одржана 51-та седница на Советот на општина Куманово


На ден 13 септември 2011 со почеток во 10 часот, се одржа седницата на Советот на Општина Куманово, на која се дискутираше и се донесоа одлуки по 17 точки од дневниот ред, освен за точка 13.Предлог-Одлуката за исплата на еднократна парична помош од Буџетот на општина Куманово за 2011 година која беше поместена за разгледување на друга седница. Повеќе информации за точките од невниот ред и заклучоците од седницата можете да добиете во Службен Гласник на Општина Куманово.Во продолжение можете да го погледнете дневниот ред по кој се дискутираше:

Дневен ред

  • Усвојување на записникот од Педесетатта седница на Советот на Општина Куманово

 

1. Предлог – Одлука за давање согласност за oтпочнувањето и имплементацијата на проектот “Бизнис информативен и тренинг центар”;

2. Предлог – Одлука за давање согласност на Центарот за развој на Третиот – североисточен плански регион, за разработка, аплицирање и спроведување на Проектот ‘‘Сите деца учат заедно – Прекугранична мрежа на инклузивни училишта‘‘ во О.У. ‘‘Толи Зордумис‘‘ – Куманово;

3. Предлог – Одлука за давање согласност на Центарот за развој на Третиот – североисточен плански регион, за разработка, аплицирање и спроведување на Проектот ‘‘Сите деца учат заедно – Прекугранична мрежа на инклузивни училишта‘‘ во О.У. ‘‘Бајрам Шабани‘‘ – Куманово;

4. Предлог одлука за ОУ ,,Магдалена Антова’’.

5. Предлог – Одлука за давање согласност на Здружението