Општи акти


Сектор за внатрешна ревизија
Ревизорски извештај на извршена ревизија на успешност
„Ефикасност и ефективност на системот на финансиско управување и контрола и внатрешната ревизија“ Кај Општина Куманово

Сектор за култура, спорт, социјална заштита, заштита на децата и здравствена заштита

Сектор за администрирање на приходи, стратешко планирање, ЛЕР и информатичка технологија

 

  • Услуги –Одделение за стратешко планирање и ЛЕР
  • Проекти ЛЕР

    Сектор за меѓународна соработка и евроинтеграции

    Сектор за образование

    Сектор за урбанизам, комунални дејности, заштита на животната средина и природата