Овде можете да ги преземете Вашите барања


Сектор за подршка на Градоначалник и Совет, односи со јавност и информирање

 

Сектор за урбанизам, комунални дејности, заштита на животната средина и природата

Барања:

 

Сектор за администрирање на приходи, стратешко планирање, локален економски развој (ЛЕР) и информатичка технологија

Даночни пријави: