59-та седница на Совет на општина Куманово

59-та седница на Совет на општина Куманово


На првата седница на советот на Општина Куманово во оваа година , на дневен ред беа девет точки и тоа:

1. Програма за работа на ЈОУ Библиотека ‘‘Тане Георгиевски‘‘ – Куманово во 2012 година;

2. Програма за работа на ЈП ‘‘Водовод‘‘ – Куманово за 2012 година;

3. Програма за работа на ЈП ‘‘Пазаришта‘‘ – Куманово за 2012 година;

4. Предлог –Оперативна програма за културни манифестации во Општина Куманово за I квартал од 2012 година;

5. Програма за развој на спортот и рекреативни активности на граѓаните во Општина Куманово за 2012 година;

6. Информација за работа на комисиите за утврдување на пазарна вредност на недвижен имот за правни и физички лица за пресметка на данок на имот на подрачјето на Општината Куманово;

7. Предлог – Одлука за давање согласност за склучување на Договор за соработка за воспоставување на