Поставена нова ограда во Соколанскиот Парк


Видео запис од ново поставената ограда во Соколанскиот парк – Куманово