Реализација на 14 проекти за изградба на водоводна и канализациона мрежа

Реализација на 14 проекти за изградба на водоводна и канализациона мрежа


Европска инвестициона банка одобри 3,5 милиони евра, пари кои ќе бидат наменети за реализација на четиринаесет проекти за изградба на водоводна и канализациона мрежа. За оваа година е планирано четири проекта да бидат спроведени во околните населби и села. Во овој проект се опфатени селата Тромеѓа, Горно Којнаре, Градиште, Лопате,Черкезе,населба Ајдучка Чешма и Игор Тричковиќ.