Реконструкција на улица Поток Серава

Реконструкција на улица Поток Серава


Улица Поток Серава – во должина од 1362 метри и површина од 7756 м2 дебелина од 10 см . По претходна спроведена тендерска постапка со работа се започна 10.06.2010 година и е завршено во рок и согласно со динамика на работење кој е утврден со договорот. Догооврот е склучен со МАВ