Седма седница на Советот на Општината Куманово

Седма седница на Советот на Општината Куманово


Дневен ред

 

 • Усвојување на записниците од Четвртата, Петтата и Шестата седница на Советот на Општина Куманово

 

 1. Извештај за извршување на Програмата за уредување на градежно земјиште, изградба и одржување на комунална инфраструктура на град Куманово и на Програмата за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локалните патишта и улици во Општината Куманово за периодот од 1 јануари 2013 година до 30 јуни 2013 година;
 2. Квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Куманово за II квартал од 2013 година;
 3. Годишен извештај за работа на Училиште за основно музичко образование „Панче Пешев“ – Куманово за учебната 2012/2013 година;
 4. Годишна програма за работа на Училиште за основно музичко образование „Панче Пешев“ – Куманово за учебната 2013/2014 година;
 5. Предлог – Решение за именување на член на Управниот одбор на ЈП „Пазаришта“ Куманово – претставник од Општината Старо Нагоричане;
 6. Предлог – Решение за именување на членови на Управниот одбор на Јавната општинска установа за деца – Детска градинка “Ангел Шајче” Куманово – претставник од установата, претставници од родителите на децата и претставник од Министерството за труд и социјална политика;
 7. Предлог – Одлука за исплата на еднократна парична помош од Буџетот на Општина Куманово за 2013 година;
 8. Предлог – Одлука за донесување на ДУП за една парцела зa г.п 1.6 за дел од УЕ „Панче Пешев“, УБ 41, плански опфат меѓу ул. “Октомвриска Револуција” и  ул. “113”– Општина Куманово;
 9. Предлог – Одлука за донесување на ДУП за една парцела за КП 18610 г.п 24, за дел од УЕ „Б. С. Гојчо“, УБ 47, плански опфат на ул. „Денко Драганов“– Општина Куманово;
 10. Предлог – Одлука за утврдување на Нацрт – Детален урбанистички план за дел од стопански комплекс  во м.в. Дутев Чифлик – Општина Куманово;
 11. Предлог – Одлука за утврдување на Нацрт – Измена и дополна на Детален урбанистички план за една парцела за КП 23267, 23268/6 и 23269/4  г.п 5, за дел од УЕ „Тоде Мендол“, УБ 60, плански опфат меѓу ул. „Веселин Вујовски“ и ул. „Есперанто“ – Општина Куманово;
 12. Предлог – Одлука за одобрување на иницијатива за изработка на измена и дополна на Детален урбанистички план за дел од У.Е. “Б.С.Гојчо”, дел од Урбан блок 44, урбан модул г, плански опфат меѓу ул. “Светозар Марковиќ”, ул. “Живко Чало”, ул. “Иго Тричковиќ” , ул. “Љупчо Арсов” и ул. “Миле Кипра” – Општина Куманово;
 13. Предлог – Одлука за одобрување на иницијатива за изработка на Детален урбанистички план за една парцела за КП 15777, КП 15778, за дел од У.Е. “11-ти Ноември”, Урбан блок 67, плански опфат на ул. “Страшко Арсов” – Општина Куманово.