Седница на совет

Седница на совет


Утре ќе се одржи седумдесет и четвртата седница на Советот на Општината Куманово. На дневен ред ќе бидат следниве точки:

 • Усвојување на записникот од Седумдесет и втората седница на Советот на Општина Куманово
 1. Тримесечен Извештај за финансиско работење на ЈП ‘‘Водовод‘‘ – Куманово од 01.04.2012 – 30.06.2012 година;
 2. Извештај за деловно финансиско работење на ЈП ‘‘Чистота и зеленило‘‘ – Куманово за период Април – Јуни 2012 година;
 3. Тримесечен Извештај зафинансиско работење на ЈП ‘‘Куманово – гас‘‘ – Куманово од 01.04.2012 до 30.06.2012 година;
 4. Извештај за финансиско работење на ЈП ‘‘Куманово – паркинг‘‘ – Куманово за период 01.04 -30.06.2012 година;
 5. Годишен Извештај за работа на СОУ ‘‘Перо Наков‘‘ – Куманово за учебната 2011/2012 година;
 6. Годишна Програма за работа на СОУ ‘‘Перо Наков‘‘ – Куманово за учебната 2012/2013 година;
 7. Годишен Извештај за работа на ОСТУ ‘‘Наце Буѓони‘‘ – Куманово за учебната 2011/2012 година;
 8. Годишна Програма за работа на ОСТУ ‘‘Наце Буѓони‘‘ – Куманово за учебната 2012/2013 година;
 9. Годишен Извештај за работа на ССОУ ‘‘Киро Бурназ‘‘ – Куманово за учебната 2011/2012 година;
 10. Годишна Програма за работа на ССОУ ‘‘Киро Бурназ‘‘ – Куманово за учебната 2012/2013 година;
 11. Годишен Извештај за работа на СОУ Гимназија ‘‘Сами Фрашери‘‘ – Куманово за учебната 2011/2012 година;
 12. Годишна Програма за работа на СОУ Гимназија ‘‘Сами Фрашери‘‘ – Куманово за учебната 2012/2013 година;
 13. Предлог – Оперативна програма на културни манифестации во Општина Куманово за IV квартал во 2012 година;
 14. Предлог – Стратегија за информатичко комуникациска технологија на Општина Куманово за период 2012 – 2016 година;
 15. Предлог – Локален план за акција за имплементација на Декадата на