Седумдесет и деветата седница на Советот на Општината Куманово

Седумдесет и деветата седница на Советот на Општината Куманово


Седницата ќе се одржи на 21 февруари 2013 година (четврток), во кружната сала на зградата на поранешните општествено – политички организации, со почеток во 10:00 часот.
За работа на седницата го предлагам следниот

Дневен ред

• Усвојување на записниците од Седумдесет и шестата, Седумдесет и и Седумдесет и осмата седница на Советот на Општина Куманово

1. Квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Куманово за IV квартал од 2012 година;
2. Извештај за реализација на Програмата за работа на Советот на Општина Куманово за 2012 година
3. Предлог – Програма за работа на Советот на Општина Куманово за 2013 година;
4. Програма за работа на ЈОУ – Библиотека “Тане Георгиевски” – Куманово за 2013 година;
5. Информација за превземени мерки и активности од страна на Полициска станица од општа надлежност Куманово во текот на четвртото тромесечие од 2012 година;
6. Годишен извештај за превземени мерки и активности на Полициска станица од општа надлежност Куманово за 2012 година;
7. Предлог – Одлука за утврдување на работно време на занаетчиски дејности на територија на Општина Куманово;
8. Предлог – Одлука за определување на дефицитарните занимања и занаети во изумирање во Општина Куманово;
9. Предлог – Одлука за дополнување на Одлуката за ослободување од комунална такса за јавно осветлување;
10. Предлог – Одлука за давање согласност за отпочнување на подготовката и имплементацијата на проектот “Партнерство за одржлив енергетски развој”;
11. Предлог – Одлука за давање на согласност на Центарот за развој на Третиот – Североисточен плански регион, за разработка и спроведување на Проектот ‘‘Зелена енергија за подобра иднина на преку-граничниот регион‘‘ во ОУ ‘‘Кирил и Методиј‘‘, с. Романовце – Општина Куманово;
12. Предлог – Одлука за донесување на ДУП за дел од У.Е. “Проевце”, Урбан блок 23-а – Општина Куманово;
13. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за усогласување на наменaта на земјиштето предвидена со важечки ГУП мало стопанство Г2 во А1 домување во семејни куќи, за дел од УЕ Долно Којнаре, дел од УБ 5 – Општина Куманово;
14. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за усогласување на наменaта на земјиштето предвидена со важечки ГУП ССТ (сервиси, стоваришта, терцијални дејности) во А1 домување во семејни куќи, за дел од УЕ Гоце Делчев, дел од УБ 26 – Општина Куманово;
15. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат на град Куманово, за КО Биљановце – Општина Куманово;
16. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат на град Куманово, за м.в. Пуковско – Општина Куманово;
17. Предлог – Одлука за исплата на еднократна парична помош од Буџетот на Општина Куманово за 2013 година