Седумдесет и трета седница на советот на Општина Куманово

Седумдесет и трета седница на советот на Општина Куманово


Утре Советот на Општина куманово ќе ја одржи седудесет и третата седница. На дневен ред ќе бидат следниве точки :

 

1. Информација за сите судски пресуди донесени во 2012 година, со кои се бара надомест на средства од Општината Куманово;

2. Извештај за извршување на Програмата за уредување на градежно земјиште, изградба и одржување на комунална инфраструктура на град Куманово и на Програмата за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локалните патишта и улици во Општината Куманово за периодот од 1 јануари 2012 година до 30 јуни 2012 година;

3. Предлог – Измена и дополнување на Планот на програми за развој на Општината Куманово за 2012 година;

4. Предлог – Програма за изменување и дополнување на Програмата за уредување на градежно земјиште, изградба и одржување на комунална инфраструктура на град Куманово за 2012 година;

5. Предлог – Одлука за зголемување на основната главнина на Јавното претпријатие за паркинг простори и јавно осветлување ‘‘Куманово – паркинг‘‘ Куманово;

6. Предлог – Програма за дополнување на Програмата за развој на спорт и рекреативни активности на граѓаните во Општина Куманово за 2012 година;

7. Предлог – Програма за изменување и дополнување на Програмата за урбанистичко планирање на подрачјето на Општина Куманово за 2012 година;

8. Предлог – Одлука за измена и дополнување на Буџетот на Општина Куманово за 2012 година;

9. Информација за остварување на приходите по основ на даноци и такси од 01.01 2012 до 31.08.2012 година;

10. Предлог – Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на висина на комуналните такси;

11. Годишен Извештај за работа на ЈУ Општински ученички дом ‘‘Професор Мијалковиќ‘– Куманово за учебната 2011/2012 година;

12. Годишна Програма за работа на ЈУ Општински ученички дом ‘‘Професор Мијалковиќ‘– Куманово за учебната 2012/2013 година;

13. Годишен Извештај за работа на ОУ “Крсте Мисирков” – Куманово за учебната 2011/2012 година;

14. Годишен Извештај за работа на ОУ “Браќа Миладиновци” – Куманово за учебната 2011/2012 година;

15. Годишен Извештај за работа на ОУ ‘‘Бајрам Шабани‘‘ – Куманово за учебната 2011/2012 година;

16. Годишен Извештај за работа на ОУ ‘‘11-ти Октомври‘‘ – Куманово за учебната 2011/2012година;

17. Годишен Извештај за работа на ОУ ‘‘Вук Караџиќ‘‘ – Куманово за учебната 2011/2012 година;

18. Годишен Извештај за работа на ОУ ‘‘Наим Фрашери‘‘ – Куманово за учебната 2011/2012 година;

19. Годишен Извештај за работа на ОУ ‘‘Кочо