Секретар на Општина Резерва


Основниподатоци

 

Имеипрезиме: Валентина Алексовска

Датаиместонараѓање: 16.05.1967 година,во Куманово,Р.Македонија

Образование: Дипломиран економист , Економски факултет – Прилеп,

Овластен ревизор

телефон: (031) 475 831

e-mail: [email protected]

 

Работни должности:

– ја организира работата на администрацијата на Општината Куманово и дава упатства за работата на државните службеници,

– ја координира меѓусекторската соработка – ја обединува и унапредува работата во хоризонтална и вертикална  насока и иницира постапка за усовршување и креирање на политики за создавање на професионализам во работата на државните службеници,

– одржува колегиум со раководителите на секторите во општинската администрација,

– ја следи, организира, координира, обединува и дава упатства во извршувањето на работите и задачите во општинската администрација и се грижи за нивното законско , ефикасно , навремено и квалитетно извршување,

– се грижи за ефикасно и ефективното работење на државните службеници и работниците без статус на државни службеници,

– ја следи законитоста на прописите на Советот и се грижи за нивното објавување во ,,Службен гласник на Општина Куманово’’,

– координира со подготвување на материјали и предлози за стратешки документи на Општината, и изработува извештаи за раководењето во општината,

– учествува во работата на работните тела на општината,

– ги следи и се грижи за спроведување на одлуките , заклучоците , насоките и упатствата на градоначалникот

– донесува Годишна програма за стручно оспособување и усовршување на државните службеници,

-соработува со, секретарите на органите на централната и локалната власт, со домашни и меѓународни – организации и претставници на граѓанскиот сектор,

– донесува Годишен план за соодветна и правилна застапеност на зедниците,

– го одобрува Нацрт – Правилникот за систематизација на работните места,

– формира Комисија за спроведување на постапката за вработување на државните службеници,

– го советува и му помага на Градоначалникот во извршување на комплексни прашања за активности    и постапки што претставуваат новина и што не спаѓаат во редот на стандардните постапки,

– формира Комисија за водење на дисциплинската постапка за дисциплински престап,

– формира Комисија за утврдување на материјална одговорност на државните службеници,

– го следи извршувањето на одлуките на Советот како и извшувањето на работите коишто со закон  и се делегирани на општината

– изрекува дисциплински мерки против државните службеници за дисциплинска неуредност,

– врши оценување на  раководни државни службеници,

– донесува Решение за надомест на штета,

– донесува Решение за формирање на Комисија за преиспитување на оцената на државните службеници,

– одговара за својата работа во рамките на своите овластувања и врши и други работи што ќе му бидат – доверени од градоначалникот на општината.

 

Работноискуство од 17 години:

Друштво за трговија ,,Фероглас”-Скопје: Раководител на продажба

СОУ ,,Перо Наков” Куманово: Професор

ДПТУ ,,Екстра Меин”-Куманово: Финансов Директор

Претпријатие за трговија на големо ,,Тера”:  Управител

Општина Куманово: Раководител на Сектор за внатрешна ревизија.

Од 01.07.2011 е Секретар на Општина Куманово.

Обуки:

1.”ИПА фондови како можност и перспектива за локален економски развој”

2. ,, Внатрешна ревизија на јавните набавки”

3. ,,Внатрешна ревизија на приходи и побарувања”

4. ,,Подготовка на ЕУ проекти”

5. ,,Внатрешна ревизија и внатрешна контрола во јавниот сектор ”

6. ,,Подобрување на систем на внатрешна ревизија кај локалната власт од Р.М ”

7. ,, Контрола на квалитетот на спроведената внатрешна ревизија”

8. ,,Континуирано професионално усовршување (КПУ) на овластени ревизори на РМ со траење од 40 часа”

9. Конференција на тема ,,Издавање на општински обврзници”

10. ,,Континуирано профисионално усовршување (КПУ) на овластени ревизори на РМ”

11. ,,Обука за внатрешна ревизија”

12. ,,Обука за комуникациски способности”

13. ,,Обука за стратешко планирање и изготвување на дијаграми на текови”

 

Компјутерскипознавања; Word,Excel,Internet

Јазицианглиски