ШЕЕСЕТ И ЧЕТВРТА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КУМАНОВО

ШЕЕСЕТ И ЧЕТВРТА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КУМАНОВО


Во четврток на 29 март ќе се одржи шеесет и четвртатта седница на Советот на општина Куманово. Седницата ќе започне во десет часот, а на дневен ред ќе се најдат селедниве точки:

 1. Финансиски резултати за работа на ЈП „Пазаришта“ – Куманово за периодот Октомври – Декември 2011 година;
 2. Извештај за работа на ЈП „Пазаришта“ – Куманово за 2011 година;
 3. Финансиски резултати за работа на ЈП „Пазаришта“ – Куманово за периодот Јануари – Декември 2011 година;
 4. Тримесечен извештај за финансиско работење на ЈП „Куманово – гас“ – Куманово, за период од 01.10.2011 до 31.12.2011 година;
 5. Извештај за работа на ЈП „Куманово – гас“ – Куманово за 2011 година;
 6. Годишна сметка и Финансиски извештај на ЈП „Куманово – гас“ – Куманово за 2011 година;
 7. Финансиски извештај за работа на ЈП ‘‘Куманово – паркинг‘‘ – Куманово за период од 01.10-31.12.2011 година;
 8. Извештај за работа на ЈП ‘‘Куманово – паркинг‘‘ – Куманово за 2011 година;
 9. Извештај за користење, одржување, реконструкција и изградба на јавно осветлување на подрачјето на Општина Куманово за 2011 година;
 10. Финансиски извештаи/Годишна сметка на ЈП „Водовод“ – Куманово за 2011 година;
 11. Информација за состојбите со децентрализацијата на ЈУ-ОУД ‘‘Професор Мијалковиќ‘‘ – Куманово;
 12. Предлог – Програма за утврдување и обезбедување на финансиски средства од Буџетот на Општина Куманово за 2012 година;
 13. Предлог – Одлука за определување на ширина на крајбрежен појас на водотеците во населени места опфатени со ГУП за град Куманово;
 14. Предлог – Одлука за донесување на ДУП за дел од У.Е. ‘‘Тоде Мендол‘‘, дел од Урбан блок 60, Плански опфат меѓу ул. ‘‘Тоде Мендол‘‘, ул. ‘‘Правда Спасовска‘‘, ул. ‘‘Васа Пелагиќ‘‘ и ул. ‘‘Клара Цеткин‘‘ – Општина Куманово;
 15. Предлог – Одлука за утврдување на Нацрт – Детален урбанистички план за дел од У.Е. ‘‘Трета МУБ‘‘, дел од Урбан блок 48 – дел 2 и дел од У.Е. ‘‘Б.С.Гојчо‘‘, дел од Урбан блок 44, Плански опфат меѓу бул. ‘‘Трета МУБ‘‘, ул. ‘‘Перо Чичо‘‘, ул. ‘‘Прва Петолетка‘‘ и ул. ‘‘Миле Кипра‘‘ – Општина Куманово;
 16. Предлог – Одлука за утврдување на Нацрт – Детален урбанистички план за дел од У.Е. ‘‘Х.Т.Карпош‘‘, Урбан блок 64-ѓ, Плански опфат меѓу ул. ‘’11–ти Октомври‘‘, ул. ‘‘Пролетерски Бригади‘‘, ул. ‘‘Киро Фетак‘‘, ул. ‘‘Трст‘‘ и ул. ‘‘Јане Сандански‘‘ – Општина Куманово;
 17. Предлог – Одлука за именување на претседател и членови на Општинскиот совет за превенција од малолетничко престапништво на Општина Куманово;
 18. Предлог –