Шеесет и втора (62) седница на Советот на Општина Куманово

Шеесет и втора (62) седница на Советот на Општина Куманово


На 15 март 2012 година (четврток), во 10 часот ќе се одржи шеесет и втора седница на Советот на Општина Куманово. На дневен ред од оваа седница ќе бидат следниве точки :

  • Усвојување на записниците од Педесет и деветтата, Шеесеттата и Шеесет и првата (Вонредна) седница на Советот на Општина Куманово
  1. Предлог –Завршна сметка на Буџетот на Општина Куманово за 2011 година;
  2. Годишен извештај на Општина Куманово за 2011 година;
  3. Предлог – Одлука за отпис на побарувања за комунална такса за фирма, односно назив на деловна просторија поради стечај или ликвидација;
  4. Предлог – Одлука за отпочнување процедура за долгорочно задолжување на Општина Куманово;
  5. Извештај за извршување на Програмата за уредување на градежно земјиште, изградба и одржување на комунална инфраструктура на град Куманово и на Програмата за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локалните патишта и улици во Општината Куманово за периодот од 1 јануари 2011 до 31 декември 2011 година;
  6. Предлог –