ШЕСТА СЕДНИЦА НА СОВЕТ НА ОПШТИНА КУМАНОВО

ШЕСТА СЕДНИЦА НА СОВЕТ НА ОПШТИНА КУМАНОВО


                                                              Дневен ред

 

 • Усвојување на записникот од Третата седница на Советот на Општина Куманово

 

 1. Предлог – Решенија за именување на членови на Управен одбор на:
 • ЈП „Водовод“ Куманово
 • ЈП „Пазаришта“ Куманово
 • ЈП „Чистота и зеленило“ Куманово
 • ЈП „Куманово – гас“ Куманово
 • ЈП „Куманово – паркинг“ Куманово
 • ЈП „Водовод“ Куманово
 • ЈП „Пазаришта“ Куманово
 • ЈП „Чистота и зеленило“ Куманово
 • ЈП „Куманово – гас“ Куманово
 • ЈП „Куманово – паркинг“ Куманово
 1. Предлог – Решенија за именување на членови на Надзорен одбор за контрола на материјално-финансиско работење на:
 1. Предлог – Решение за именување претставници од Општината Куманово за членови на Управниот одбор на ЈОУД Детска градинка “Ангел Шајче” – Куманово;
 2. Предлог – Решение за именување на членови на Одборот за надзор во ЈОУД Детска градинка “Ангел Шајче” – Куманово;
 3. Предлог – Решение за именување на членови на Управниот одбор на ЈОУ Библиотека “Тане Георгиевски” – Куманово;
 4. Предлог – Решение за именување на членови на Одборот за контрола на материјално-финансиско работење на ЈОУ Библиотека “Тане Георгиевски” – Куманово;
 5. Предлог – Решение за именување на претставници од Општината Куманово за членови на Управниот одбор на ЈОУ Дом за стари лица “Зафир Сајто” – Куманово;
 6. Предлог – Решение за именување на членови на Органот за надзор на ЈОУ Дом за стари лица “Зафир Сајто” – Куманово;
 7. Предлог – Решение за именување на претставници од Општината Куманово за членови на Управниот одбор на ЈОУ Ученички дом “Професор Мијалковиќ” – Куманово;
 8. Предлог – Решение за разрешување и именување на претставници од Општината Куманово за членови на Училишниот одбор на СОУ ‘‘Перо Наков‘‘ – Куманово;
 9. Предлог – Решение за разрешување и именување на претставници од Општината Куманово за членови на Училишниот одбор на ОСТУ ‘‘Наце Буѓони‘‘ – Куманово;
 10. Предлог – Решение за разрешување и именување на претставници од Општината Куманово за членови на Училишниот одбор на ССОУ ‘‘Киро Бурназ‘‘ – Куманово;
 11. Годишен извештај за спроведување на Програмата за развој на Североисточниот плански регион 2009-2014 за 2012 година;
 12. Годишен финансиски извештај за работа на Центарот за развој на Североисточен плански регион во 2012 година;
 13. Информација за запишување на ученици во I година на средните училишта во Општина Куманово во учебната 2013/2014 година;
 14. Предлог – Одлука за донесување на  ДУП за дел  од У.Е. “Тоде Мендол”, дел од Урбан блок 59, Плански опфат меѓу ул. “Тоде Мендол”, ул. “2002”, ул.”Новопланирана” и ул.”2001″ – Општина Куманово;
 15. Предлог – Одлука за донесување на Урбанистички план за вон населено место Доброшане за изградба на стопански комплекс-бетоњера со пратечки содржини на КП 1076/1 м.в Пладниште КО Доброшане – Општина Куманово;
 16. Предлог – Одлука за утврдување на Нацрт – Измена и дополна на Детален урбанистички план за дел од У.Е. “Бајрам Шабани”, дел од Урбан блок 56, Плански опфат меѓу бул. “Трета МУБ”, ул.”Тоде Мендол”, ул. “Ѓуро Ѓаковиќ” и ул. “1” – Општина Куманово;
 17. Предлог – Одлука за утврдување на Нацрт Детален урбанистички план за дел од У.Е. “Гоце Делчев”, дел од Урбан блок 32, Плански опфат меѓу бул. “Трета МУБ”, ул. “Бранко Богдански Гуцман”, ул. “Вараждинска” и граница на КП 24254 и КП 24255/2 Општина Куманово;
 18. Предлог – Одлука за утврдување на Нацрт–Измена и дополна на Детален урбанистички план за дел од У.Е. “Б.С.Гојчо”, дел од Урбан блок 45, Плански опфат меѓу  ул. “Моша Пијаде” , КП 20381, КП 20382,КП 20383 ул.”Живко Чало” и крак на ул. “Моша Пијаде” – Општина Куманово;
 19. Предлог – Одлука за одобрување на иницијатива за изработка на Детален урбанистички план за дел од УЕ “1” и УЕ “Проевце”, УБ 33-а, 34-б и 22-а – Општина Куманово;
 20. Предлог – Одлука за одобрување на иницијатива за изработка на Детален урбанистички план за дел од УЕ “Гоце Делчев”, дел од УБ 31 плански опфат меѓу ул. Тоде Думба, ул. Никшичка и ул. Титова Митровачка – Општина Куманово;
 21. Предлог – Одлука за одобрување на иницијатива за изработка на Детален урбанистички план за дел од УЕ “Бајрам Шабани”, дел од УБ 56, плански опфат меѓу ул. Бајрам Шабани, граница на наменска зона ул. 1 и ул. Тонко Димков – Општина Куманово;
 22. Предлог – Одлука за одобрување на иницијатива за изработка на Детален урбанистички план за дел од УЕ “Бајрам Шабани”, дел од УБ 56, плански опфат меѓу бул. Трета МУБ, ул. Перо Наков, ул. Салтир Наумов и ул. Народна Револуција – Општина Куманово;
 23. Предлог – Одлука за одобрување на иницијатива за изработка на Детален урбанистички план за дел од УЕ “11-ти Ноември”, УБ 65-б и дел од УБ 65-г, плански опфат меѓу крак на ул. 11-ти Ноември, ул. Пролетерски Бригади, ул. Крсте Мисирков крак на ул. Цар Самоил и ул. Цар Самоил – Општина Куманово;
 24. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за вклопување на бесправниот објект на КП 822, КО Доброшане – Општина Куманово;
 25. Предлог – Одлука за донесување на урбанистичко планска документација со која предвидената сообраќајна инфраструктура на ДУП за МЗ 11-ти Ноември, УЕ 4, нема да се реализира во делот од пристап до објекти на КП 15812/1 од ул. Србо Томовиќ – Општина Куманово;
 26. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат на село Доброшане – Општина Куманово;
 27. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат на град Куманово, за место викано Бабин Дол – Општина Куманово;
 28.  Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за усогласување на намената на земјиштето предвидена со важечки ГУП зелени површини Д2 во Г4 складишта, за дел од УЕ 11-ти Октомври, дел од УБ 36 за КП 10638 – Општина Куманово;
 29. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се намали профилот на Стамбената улица Огнен Прица од раскрсницата со ул. Васа Пелагиќ до слепото завршување со ул. Тоде Мендол -Општина Куманово;
 30. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се намали профилот на Стамбената улица Перо Илиевски од раскрсницата со ул. Благој Илиев Гуне до раскрсница со крак на ул. Перо Илиевски-Општина Куманово;
 31. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат на село Тромеѓа – Општина Куманово.