Shpallje për mbledhje të ofertave (Ekskursione – SHFK “Vuk Karaxhiq”)

Në bazë të nenit 17, 18 dhe 19 nga Rregullorja për mënyrën e realizimit të ekskursioneve dhe aktiviteteve të tjera të lira të nxënësve të shkollave fillore, SHFK “Vuk Karaxhiq” publikon

 

 SHPALLJE

për mbledhje të ofertave për realizim të ekskursioneve gjatë vitit shkollor 2017/2018

 

  1. Ekskursion njëditor nëpër Maqedoninë Lindore për nxënësit e klasës III – VIII, 14 prill 2018.
  2. Ekskursion treditor nëpër Maqedoninë Perëndimore për nxënësit e klasës së IX – të, 24, 25 dhe 26 maj 2018.
  3. Kamping njëditor në likalitetin Pelincë.

Shpallja zgjatë 5 ditë nga dita e shpalljes së saj.

Subjeket e interesuar juridik, dokumentacionin tenderues mund ta marrin në arkivin e shkollës, çdo ditë pune, prej orës 10,00 deri në ora 12,00, dhe ofertat e tyre t’i dërgojnë deri te SHFK “Vuk Karaxhiq” Kumanovë, rr. “Braqa Filipoviq”, nr.  17, me shenjë: deri te Komisioni për mbledhje të ofertave për ekskursione.

 

        Kontakt tel.: 031/ 424 314

SHFK “Vuk Karaxhiq”

Kumanovë

Врати се на врвот
Големина на фонт