Соопштение за ДУП 04.04.2011


СООПШТЕНИЕ

Се известуваат граѓаните и правните лица од просторот опфатен со  Нацрт ДУП за дел од У.Е. ,, Центар,,   Урбан блок 43-ѓ , Плански опфат меѓу ул. “Народна Револуција“, ул. “Тане Георгиев“, ул. Професор Мијалковиќ и ул. Среќко Пужаљка – Општина Куманово дека Градоначалникот на Општината Куманово донесе Одлука за организирање

 

ЈАВНА АНКЕТА

Се известуваат граѓаните на Општина Куманово дека во период од 06.04.2011 година до 20.04. 2011 година се организира јавна анкета по Нацрт ДУП за дел од од У.Е. ,,Центар,,   Урбан блок 43-ѓ , Плански опфат меѓу ул. “Народна Револуција“, ул. “Тане Георгиев“, ул. Професор Мијалковиќ и ул. Среќко Пужаљка – Општина Куманово

Графичките и текстуалните прилози од Нацрт плановите на ДУП-овите ќе бидат истакнати во Општинските витрини на градскиот Плоштад, кои се наоѓаат испод станбена зграда “осмокатница“ Куманово .

 

1.       Јавна анкета се организира по Нацрт ДУП за дел од У.Е. ,, Центар,,  Урбан блок   43-ѓ

– Плански опфат меѓу ул. “Народна Револуција“, ул. “Тане Георгиев“, ул. Професор  Мијалковиќ и ул. Среќко Пужаљка

За времетраењето на јавната анкета заинтерисираните физички и правни лица подетални информации можат да добијат во Општина Куманово, Сектор за урбанизам и комунални дејности и заштита на животната средина и природата.

Во текот на јавната анкета свои предлози или забелешки можат да достават сите заинтерисирани физички и правни лица на анкетни ливчиња. Анкетните ливчиња можат да се подигнат и предадат во Архивата на Единицата на локална самоуправа на Општина Куманово.

И ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА

На 13.04.2011 година во 1100 часот во салата за состаноци во Општина Куманово на Нацрт ДУП за дел од У.Е. ,, Центар,,  Урбан блок   43-ѓ

– Плански опфат меѓу ул. “Народна Револуција“, ул. “Тане Георгиев“, ул. Професор  Мијалковиќ и ул. Среќко Пужаљка  – Општина Куманово.

 

 

ЃГ                                                                                                                           Општина Куманово

Градоначалник

Зоран Дамјановски