Соопштение за измена и дополнување на ГУП 04.04.2011


СООПШТЕНИЕ

 

Се известуваат граѓаните и правните лица на град Куманово дека Градоначалникот на Општина Куманово донесе Одлука за организиарање

 

 

СТРУЧНА РАСПРАВА

 

 

Се известуваат граѓаните и правните лица на Општина Куманово дека на 08. 04. 2010 година во 1200 часот во просториите (сала за состаноци) на локална самоуправа на Општина Куманово ќе се организира Стручна расправа по Нацрт Измена и дополнување на  Генерален урбанистички план за град Куманово за УЕ Перо Чичо УБ 19, УЕ 11ти Октомври УБ 37 и 40, УЕ  Б.Б.Гојчо УБ 46 и 47, УЕ Трета МУБ УБ 48, УЕ Тоде Мендол УБ60 и 62 и УЕ 11ти Ноември УБ 66   – Општина Куманово.

 

Во текот на Стручната расправа заинтерисираните физички и правни лица ќе бидат запознаени со Нацрт Измена и дополнување на  Генерален урбанистички план за град Куманово за УЕ Перо Чичо УБ 19, УЕ 11ти Октомври УБ 37 и 40, УЕ  Б.Б.Гојчо УБ 46 и 47, УЕ Трета МУБ УБ 48, УЕ Тоде Мендол УБ60 и 62 и УЕ 11ти Ноември УБ 66 и при тоа можат да даваат свои забелешки и сугестии.

 

 

 

Општина Куманово

Градоначалник

Зоран Дамјановски